Soffa

Soffa sorteras som restavfall till krossning, och lämnas i container 14 på Övreskog.