Priser & villkor

Renhållningstaxan

Så funkar det

Priserna för hämtning och omhändertagande av hushållsavfall beslutas av kommunfullmäktige. Renhållningstaxan för 2021 gäller från den 1 januari.

Tömning vid återvinningcentral

Du kan spara pengar på att göra rätt

En del i att uppmuntra kommunens invånare till ökad sortering är den vikttaxa som vi har för avfall. Din soptunna vägs varje gång den töms. Du kan själv påverka dina kostnader genom att sortera ut återbruk, förpackningar, tidningar och grovavfall. Med minskat avfall i tunnan får du minskade avgifter för hushållsavfall.

Minska ditt avfall

Du skall i första hand se till att det skapas så lite avfall som möjligt, t.ex. genom att låna och dela i stället för att köpa nytt.

Återbruka mera

Det avfall som du faktiskt har skall du, i första hand, försöka återanvända. Går dina gamla prylar kanske att skänka till återbruk?

Återvinn

Det avfall som går att återvinna skall du sortera ut och lämna på en återvinningsstation eller på ÅVC Övreskog.

Tillsammans för Ulricehamn

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!