Produktionsanläggningar

Produktion

Vi producerar själva en del av värmen, men den största delen kommer från vår samarbetspartner Scandbio. Värmen som pelletsfabriken producerar består till ca 60-70% av spillvärme vid pelletstillverkning. Resterande del kommer från eldning av trädbränslen. Det innebär att fjärrvärmen i Ulricehamn nästan helt är fri från fossila bränslen.

Illustrerad bild över fjärrvärme
Fjrrvärmerum

Produktionsanläggningar

Ofta har man flera typer av produktionsanläggningar i ett och samma fjärrvärmenät. Anläggningen som klarar produktionen under normala omständigheter kallas baslastanläggning. I en baslastpanna kan man använda billigare bränslen av sämre kvalitet, som till exempel avfall.

Vår största baslastanläggning ligger hos Scandbio. När värmebehovet ökar, till exempel under kalla vinterdagar, kopplas spetslastanläggningar in. I dessa används oftast ett mera lätthanterligt och högvärdigt bränsle, till exempel lätt eldningsolja.
I en del fjärrvärmenät finns också reservlastanläggningar som används om till exempel en baslastpanna skulle gå sönder.

I Ulricehamns tätort ligger spetslastanläggningen vid Simhallen. Under sommarhalvåret fungerar denna även som baslastanläggning.

I Gällstad har vi en totalanläggning, dvs två pannor i en anläggning. En pelletspanna för baslast och en oljepanna för spetslast.

Pannor

Det finns en rad olika typer av pannor för förbränning. Bränslet kan eldas genom brännare, cyklon eller rost, eller med fluidiseringsteknik. I en brännare eller cyklon sprutas bränslet in tillsammans med luft. Bränslet kan vara olja, gas eller pulver, till exempel kol- eller torvpulver. Rosteldning är den äldsta och än så länge vanligaste tekniken för förbränning av fasta bränslen i Sverige. Bränslet matas fram på en yta som kallas rost och luft tillförs underifrån.

Fluidiseringstekniken innebär att man blåser luft genom bränslet och en blandning av sand, aska och kalk eller kalksten så att blandningen svävar när förbränningen sker. Vi använder rosteldning i pelletspannor och brännare för oljepannor. Pellets står för spetslast och olja används enbart som reserv.

Fjärrvärmepannor

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!

Frågor och svar

Vad är egentligen fjärrvärme?

Fjärrvärme är vatten som värms upp i ett värmeverk och pumpas ut i ett rörsystem. Det varma vattnet leds från värmeverket till husen via ett slutet rörsystem. I husets fjärrvärmecentral finns två värmeväxlare som överför värmen både till det vatten som pumpas runt i elementen och till varmvattnet. Det avkylda vattnet går tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt.

Varför anses fjärrvärme vara ett miljövänligt uppvärmningsalternativ?

Det speciella med fjärrvärmen i Ulricehamn är att vi tar tillvara energi som annars skulle gå förlorad, som exempelvis spillvärmen från industrin, rester från skogsavverkning, avfall och förnyelsebara bränslen. På Ulricehamns Energi producerar vi en del av värmen själva, men den största delen kommer från spillvärme vid pelletsfabriken på Vist industriområde här i Ulricehamn.

Hur ekonomisk är fjärrvärme i jämförelse med andra sätt att värma sitt hus?

Priset på fjärrvärme utvecklas bättre än alternativa uppvärmningssätt. Eftersom fjärrvärmeverken är flexibla och kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång kommer prisnivån att förbli attraktiv i förhållande till andra uppvärmningsformer.

Är det inte stora värmeförluster i fjärrvärmeledningarna?

Nej, endast cirka 10 procent av värmeenergin går förlorad i fjärrvärmeledningarna mellan värmeverk och kund. Sammantaget bidrar fjärrvärme till att samhället hushållar mycket bättre med energi och naturresurser.

Får vi tillräckligt med varmvatten med fjärrvärme?

Ja, det räcker till exempel till flera jacuzzibad i följd. I en fjärrvärmecentral produceras varmvatten omedelbart och kontinuerligt. Det innebär att tillgången på varmt vatten är nästan obegränsad. Dessutom hettas vattnet upp till över 50 grader, vilket ger en god varmvattenkvalitet.

Vad händer om fjärrvärmenätet går sönder?

Som kund märker du inte några dramatiska förändringar. Det enda som händer är att det blir blött och varmt i marken. Vattnet i fjärrvärmenätet strömmar i ett helt separat system från exempelvis varmvattnet i våra kranar och det vatten som används i elementen.

Vad är en värmeväxlare och hur fungerar den?

Värmeväxlaren är hjärtat i fjärrvärmecentralen. Den överför värme från ett system till ett annat utan att vattnet i de båda systemen blandas med varandra. Varmvattnet i duschen till exempel värms upp av vattnet i fjärrvärmesystemet.

Kan jag få fjärrvärme?

Det beror på hur din fastighet är belägen i förhållande till fjärrvärmenätet. Klicka på länken och se vårt fjärrvärmenät.

Finns det några svagheter med fjärrvärme?

Fjärrvärme passar bara i tätorter (som dock kan vara relativt små) och kräver dessutom att många användare ansluter sig. Det kan alltså vara svårt att som enskild villaägare ansluta sig till ett fjärrvärmesystem om inte grannarna också vill göra det.

Vad är fjärrvärmelagen?

Tidigare reglerades fjärrvärmeverksamhet via ellagen. Nu anser myndigheterna att fjärrvärme är en så omfattande verksamhet, inte minst genom den miljönytta den ger samhället, att man vill reglera den i en egen lag (SFS 2008:263).

Vad innebär lagen för mig som kund?

Lagen stärker din ställning som kund. Den ger dig möjlighet till insyn i fjärrvärme-verksamheten genom att ställa redovisningskrav på fjärrvärmebolagen. Andra krav i lagen är att prisinformation ska finnas tillgänglig och att förändringar i avtalsvillkor ska meddelas två månader innan de får börja gälla. Vid förändring av avtalsvillkor som är till ensidig nackdel för dig som kund har du rätt till förhandling kring villkoren.

Begäran om förhandling ska skickas in inom tre veckor från det att du meddelats om förändringen. Du har även rätt till medling och rätt att säga upp avtalet om du inte är nöjd med förhandlingen. Medlingen hanteras av en fjärrvärmenämnd tillsatt av Energimyndigheten.

Mitt varmvatten är grönt?

Fjärrvärmevattnet är färgat med det ofarliga ämnet Pyranin för att lättare upptäcka eventuella läckor i systemet. Om ditt varmvatten är grönt vill vi att du kontaktar oss.