Hem / Vatten & Avlopp / Nytt reningsverk

Vatten & Avlopp

Nytt avloppsreningsverk i Ulricehamn

I takt med att Ulricehamns kommun växer krävs mer och mer av vår infrastruktur. En infrastruktur som vi på Ulricehamns Energi tar på största allvar. En del av vårt uppdrag gäller kommunal avloppsrening. Det stora centrala reningsverket i Ulricehamn byggdes 1955. Anläggningen har uppgraderats genom åren, men vi har nått den gräns då ökande invånarantal och ökade krav på rening gör det ohållbart att fortsätta utveckla vår gamla anläggning. Istället riktas nu blickarna framåt och ett nytt reningsverk, på fastigheten Vist 10:58, planeras till 2030. Två reningsverk blir ett, då det nya reningsverket dimensioneras för att rena spillvatten ifrån både Ulricehamns och Timmeles reningsverk. Det nya reningsverket kommer också att vara mer energi- och resurseffektivt.

Lokalisering

Det nya reningsverket planeras ligga på fastigheten Vist 10:58, strax söder om vist industriområde norr om Ulricehamns tätort. På fastigheten finns en detaljplan för det planerade avloppsreningsverket.

Närmsta bostadshus ligger 380 meter ifrån det nya reningsverket. Sträckan motsvarar förhållandet mellan dagens reningsverk och Majgårdsgatan.

Framtida kapacitet

Den framtida anläggningen skall kunna ta emot avloppsvattnet från både Ulricehamns och Timmeles reningsverk. Det skall även finnas kapacitet för att ansluta några mindre kransorter i kommunen.

Kapaciteten för ett avloppsreningsverk anges i pe, där en pe är en personekvivalent. Det framtida avloppsreningsverket skall kunna ta emot avloppsvatten från 18 000 pe initialt och 27 000 pe vid en eventuell utbyggnad.

Möjlighet till framtida expansion

För att kunna möta den förväntade befolkningsutvecklingen på ett ekonomiskt och energimässigt bra sätt planeras byggnationen ske i två etapper där det, i framtiden, går att bygga ut från två till tre biosteg.

Norra delen av sjön Åsunden, Ulricehamn
Preliminär skiss över det framtida reningsverket

Teknisk utformning

Den framtida anläggningen planeras bli utformad med förbehandling, biologisk rening, kemisk rening och avslutningsvis filtrering av utgående vatten. Halterna av syreförbrukande ämnen och näringsämnen kommer att vara mycket låga för att kunna möta både dagens och framtiden krav. Renat vatten planeras att släppas i samma punkt som idag (Åsunden).

Samtliga anläggningsdelar skall vara inomhus och bassänger, maskinell utrustning och silos kommer att ha punktutsug. 

Kemikalier och energiförbrukning

Anläggningen kommer att vara utformad för att rena vattnet med lägre behov av el och processkemikalier (per kubikmeter renat vatten) än nuvarande anläggning.

Slamhantering

Slamhanteringen kommer att bestå av förtjockning, rötning och avvattning. Hela slamhanteringen sker i täta utrymmen och maskiner. Det avvattnade slammet kommer att hamna i täta containrar som är helt slutna när de hämtas för borttransport.

Biogas

Gasen kommer att uppgraderas till fordonsgas eller till att producera el och värme som kan användas på anläggningen.

Förutsedd miljöpåverkan

Utsläpp till vatten

 • Behandlat avloppsvatten planeras att släppas till befintlig utsläppspunkt i Åsunden.
 • Nuvarande reningsverk har följande krav på reningsresultat:
 • BOD7 10 mg/l som riktvärde och 15 mg/l som gränsvärde.
 • N-tot 15 mg/l som riktvärde alternativt 70 % reduktion.
 • P-tot 0,3 mg/l som riktvärde och 0,3 mg/l som gränsvärde.
 • Förväntade framtida krav på reningsresultat (årsmedelvärde):
  • BOD7 8 mg/l
  • N-tot 12 mg/
  • P-tot 0,3 mg/l
 • För att klara av reningskraven under det ”sämsta” året så behöver det nya reningsverket byggas för att klara följande förväntade reningsresultat ett genomsnittligt år:
  • BOD7 6 mg/l
  • N-tot 10 mg/l
  • P-tot  0,24 mg/l

Utsläpp till luft

Avgasutsläpp från transporter

 • Trafikflödet i området komma att öka med cirka 2–3 tunga fordon/vardagsdygn.

Luktande ämnen

 • Luktutredning genomförd i samband med detaljplaneprocessen ligger till grund för bedömning i miljökonsekvensbeskrivningen.

Dagvatten

Mängden dagvatten ökar när ytor hårdgörs på fastigheten. Dagvatten kommer hanteras genom fördröjning i en dagvattendamm.

Buller

Vanligaste källorna till buller är blåsmaskiner och transporter. Alla maskinella utrustningar planeras att placeras inomhus.

Svan i sjö

Samrådsperioden för det nya reningsverket är avslutad

Samråd krävs för tillstånd enligt miljöbalken. När kommuner planerar en verksamhet som kräver samråd, får berörda möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede när det fortfarande finns möjlighet att ta hänsyn genom att göra justeringar i hur man planerar genomförandet. Du får lämna dina synpunkter och ställa frågor under en viss tid. Inkomna synpunkter sammanfattas och kommenteras i en så kallad samrådsredogörelse. Återkoppling på synpunkter med relevans för samrådet sker i denna samrådsredogörelse. Samrådsperioden för det nya reningsverket i Ulricehamn varade under perioden 18 januari t.o.m. 17 februari 2023. Under perioden fanns en utställning tillgänglig på Karlsnäsvägen 11. Den 1 februari fanns möjlighet att träffa oss och ställa frågor samt lyssna på en kortare presentation.

Skip to content