Elnät

Ulricehamns energi

Det är vi på Ulricehamns Energi som äger och ansvarar för elnätet och gatubelysningen i stora delar av bygden. Vi äger stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning som krävs för att elleveranserna ska fungera. Vi ansvarar för investeringar i nätet, utbyggnaden, underhåll och mätning.

Att vara nätägare betyder att vi, inom vårt geografiska område, har skyldighet att tillhandahålla elnätet till dig och våra övriga kunder. Du kan inte välja ditt nätbolag men du kan själv välja vem du köper din el ifrån, men oavsett vem du väljer ser vi alltid till att transportera hem elen till dig, det vill säga vi ser till att strömmen kommer till din fastighet. På vägen hem till dig transformeras elen ner från 130 000 volt till användbar hushållsel på 230 volt.

El och elnät är kanske inget man tänker på i vardagen precis. Bara när en olycka är framme. När kyl, frys och tvättmaskin inte fungerar. Eller maskinerna och datorerna på jobbet. Men framför allt när TV:n eller belysningen slocknar. Då är det bara att kontakta oss, vi har beredskap dygnets alla timmar. Vår primära och helt avgörande uppgift är att skapa ett säkert och stabilt elnät med så få avbrott som möjligt. Oavsett väder och vind.

Möjligheten att låta dig och våra övriga kunder tanka ”miljövänligt” tror vi också kan bidra till kommunens attraktivitet. Sedan invigningen av vår första laddstolpe för elbilar 2014, har laddstationerna utökats och statistiken talar sitt tydliga språk. Ulricehamn ligger väl till, jämfört med övriga Sverige, gällande antalet laddpunkter per 1 000 invånare.

Solblomma

Skillnad mellan elnät & elhandel?

Som kund har du två olika avtal när det gäller el. Det ena är ett elnätsavtal och tecknas med det Elnätsföretag som äger nätet där du bor. Ulricehamns Energi AB är ett Elnätsföretag. Vi ansvarar och tar betalt för drift och underhåll av elledningarna. Det andra avtalet är ett elhandelsavtal och det har du med ett Elhandelsföretag. De tar betalt för den el du faktiskt förbrukar. Det finns många elhandelsbolag och de kan erbjuda dig olika typer av elhandelsavtal.

Säkrare elnät ger bättre miljö!

Vår primära uppgift är att skapa ett säkert och stabilt elnät. Med så få avbrott som möjligt, oavsett väder och situation.

Våra ständigt pågående om- och nybyggnadsprojekt innebär att vi får ett säkrare elnät i takt med att gamla kablar och oisolerad luftledning utrangeras i jämn takt.

Stormsäkringsprojekt

Vårt stormsäkringsprojekt syftar till att minska elavbrotten och säkra driften vid framförallt stormar och orkaner.

Arbetet innebär att vi byter luftburna elledningar mot nedgrävd kabel. Ett arbete som både är arbetskrävande och kostsamt men lönande på sikt! Vi blir mindre känsliga för väder och vind och du får en säkrare elleverans.

Sedan starten har vi ersatt dåvarande luftledning med kabel, vilket innebär att tidigare ledningsgator återlämnas till respektive markägare. Ledningsgator som sedan kan återanvändas för produktion av skog. En riktig miljöinsats med andra ord!

Elområden

Elområden

Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med många olika verksamhetsområden. En viktig uppgift för Svenska Kraftnät är att transportera el på det så kallade stamnätet för el – elens motorvägar. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten.

Svenska Kraftnät ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el i Sverige. Från den 1 november 2011 kommer Sverige att vara indelat i fyra elområden. Ett beslut som går i samma linje som EU.s strävan att skapa en gemensam elmarknad där kunden ska kunna köpa el från vilket elhandelsföretag som helst inom Europa.

För dig som kund innebär det att elpriserna varierar, beroende på var i Sverige du använder din el. Elen blir generellt billigare att använda i norr, där det är överskott på el. Den blir dyrare att använda i söder, där det är underskott på el. Ulricehamn tillhör elområde Stockholm.

Läs mer om elområdena och se en karta på Svenska Kraftnäts hemsida.

Vårt nätområde

Elmarknaden är genom lagstiftning delad i elnätverksamhet och elhandel.

Ulricehamns Energi är ett av ca 180 företag som äger elnäten i Sverige. Det är Energimarknadsinspektionen som beviljar tillståndet, så kallad koncession. Energimarknadsinspektionen utövar också tillsyn över priser och leveranskvalitet.

Du kan inte välja ditt nätbolag, däremot kan du fritt välja din elhandlare då elhandeln är avreglerad. Vi överför energin hem till ditt hem från den elhandlare du tecknat avtal med.

Mer om nätområde

Vi som nätägare

Att vara nätägare betyder att vi, inom vårt geografiska område, har skyldighet att tillhandahålla elnätet till dig och våra övriga kunder. Vi äger stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning som krävs för att elleveranserna ska fungera. Vi ansvarar för investeringar i nätet, utbyggnad, underhåll och mätning.

På vägen hem till dig transformeras elen ner från 130 000 volt till användbar hushållsel på 230 volt. Vid eventuella störningar har vi en reparationsberedskap för att avhjälpa felen. Att distribuera el handlar om att ge dig trygghet. Dygnet runt året om!

Nätområde

Vi transporterar elström inom Ulricehamns kommuns nordvästra del. Strömmen kommer in till oss från Vattenfall, som äger de överliggande näten.

Vi köper in den på fem olika mottagningsstationer: tre stycken med spänningsnivån 45 000 volt och två med 11 000 volt. Därefter leder vi ut strömmen via kablar och luftledningar till våra nätstationer.

I nätstationerna transformerar vi ner spänningen till 230 volt, vilket är den nivå som de flesta av våra kunder är anslutna till.

Karta över elnätsområde

Karta över elnätet i Ulricehamns kommun

Elledningar i skogen

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!