Hem / Vatten & Avlopp / Vårt ansvar

Vatten & Avlopp

Vårt ansvar

 En del av vårt uppdrag är att leverera rent vatten till kommunens invånare. Vi producerar, kontrollerar, renar och analyserar ditt vatten. Vi sköter också drift och underhåll av våra anläggningar och hela rörnätet i kommunen. Totalt handlar det om ca 20 mil vattenledningar och ca 32 mil avloppsledningar.

Kommunalt vatten

Som ansvariga för dricksvattnet i Ulricehamns kommun sköter vi nio stycken vattenverk, tryckstegringsstationer och högreservoarer. I vattenverken tar vi bort metaller och mineraler som finns naturligt i marken och i en del fall sänker vi också kalkhalten i vattnet. Sedan pumpas vattnet ut från vattenverken till vårt ledningsnät och våra reservoarer. Nu är vattnet färdigt för leverans. En vridning på kranen och vattnet är ditt.

Vattentäkter

Vattnet som produceras till dricksvatten tas från olika vattentäkter runt om i kommunen i respektive samhälle. Grundvattnet är naturens renaste vatten, men ofta behövs ändå någon behandling för att det ska uppfylla kraven på dricksvatten.

Idag har vi 24 grundvattentäkter bestående av bergborrade brunnar och anlagda brunnar i jordlagren. Från brunnarna pumpas råvattnet in i våra vattenverk som övervakas med automatiska system som larmar om något blir fel.

Vattenskydd

Arbetet bakom rent vatten i kranen börjar med en bra grundvattentäkt. Varje vattentäkt har ett skyddsområde med särskilda säkerhetsföreskrifter.

I skyddsföreskrifterna regleras exempelvis hantering av oljeprodukter och kemikalier, spridning av gödsel och bekämpningsmedel, transport av farligt gods, anläggande av vägar och bebyggelse, grävning och täktverksamhet.

Vattenkiosker

I Ulricehamn finns möjlighet för företag att hämta större mängder dricksvatten i vattenkiosker, för att till exempel fylla tankbilar vid asfalteringsarbeten.

Vattenverk i Ulricehamn
Två män i varselkläder står vid en avloppsbassäng

Kommunalt avlopp

Det är också vi som ansvarar för det kommunala avloppsnätet. Enkelt uttryckt handlar det om att ta hand om och rena ditt och övriga ulricehamnares naturliga avfall från toaletter, badkar, duschar, diskhoar och övriga avlopp. Ungefär 20 mil ledningar leder avloppsvattnet till något av våra 14 reningsverk.

Det vatten vi använder ingår i ett ständigt kretslopp och vår uppgift är att se till att det är rent när det återvänder till naturen. För att säkerställa kvalitén på utgående vatten genomför vi ca 500 provtagningar per år.

Biogasproduktion

I Ulricehamn är det vi på Ulricehamns Energi som producerar biogas. Vi framställer biogas ur avloppsslammet, det vill säga det som bildas av det som du och övriga ulricehamnare spolar ner i avloppet.

I vår biogasanläggning pumpas avloppsslammet in i rötkammaren, som är en helt lufttät behållare. I reningsprocessen i rötkammaren deltar en mängd olika mikroorganismer i ett komplicerat samspel som leder till att sammansatta organiska föreningar, till exempel kolhydrater, fetter och proteiner bryts ned.

I processen bildas rå biogas som huvudsakligen består av metan och koldioxid men även små mängder av kvävgas, ammoniak och vätesulfid.

Gasen renas och komprimeras till fordonsgas för att slutligen transporteras ut till tankstället.

En hand håller ett glas under en kran med rinnande vatten

Vattenkvalitet

För att vi ska kunna leverera ett dricksvatten som håller en jämn och hög kvalitet ser vi till att ha friska vattentäkter och ett väl fungerande ledningsnät.

Vår vattenkvalitet (PDF)

Dricksvattnets flouridhalt

  • Ulricehamn: 0.4 mg/l
  • Hössna: 0.7-1.1 mg/l
  • Marbäck: 0.9 mg/l
  • Köttkulla: 1.3-1.4 mg/l
  • Torsbo: 0.8 mg/l
  • Högagärde: 0.25 mg/l
  • Hökerum: 0.6-1.2 mg/l
  • Nitta: 0.2-0.5 mg/l
  • Älmestad: 1.1 mg/l

Våra kvalitetskontroller

Varje år genomför vi minst 300 stycken kvalitetskontroller på vattnet i ledningsnätet och på utgående vatten från vattenverken. Provtagningarna utförs enligt säkerställda program och fastställs av Livsmedelsverket och i samråd mellan oss och miljökontoret.

Ett dricksvatten kan enligt lagtexten bedömas som tjänligt, tjänligt med anmärkning respektive otjänligt.

Är du intresserad av analysresultatet är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Bedömning

Vattenproverna skickar vi i kylväska direkt till ett ackrediterat laboratorium som bedömer om vattnet är tjänligt att dricka. Om vattnet bedöms som otjänligt eller tjänligt med anmärkning från hälsomässig synpunkt vidtas omedelbart lämpliga åtgärder.

Vattnets hårdhet

I kommunen finns nio stycken vattenverk och vattnet har en hårdhet på 3-7°dH. Det betyder att vattnet är medelhårt, vilket har många fördelar. Det går åt mindre mängd tvål, schampo, tvättmedel och diskmedel. Dessutom kalkar inte hushållsmaskinerna igen så fort.

Mycket mjukt: < 2
Mjukt: 2.1 – 4.9
Medelhårt: 5.0 – 9.8
Hårt: 9.9 – 21.0
Mycket hårt: > 21

Vattnets hårdhet i tvättmaskiner

Tvättmedel ska doseras efter vattnets hårdhet och tvättmaskinens storlek. Den vanliga hushållsmaskinen rymmer 3-4 kg tvätt medan maskinen i tvättstugan i hyreshuset oftast rymmer 5-6 kg tvätt. Följ anvisningarna på tvättmedelspaketet och dosera därefter med hjälp av måttskopa.

Om tvätten endast är lätt smutsad eller om maskinen inte är helt full, ska man tillsätta en lägre dos av tvättmedel än den anvisade. För att ta reda på att rätt dos tvättmedel tillsatts kan man, i maskiner med genomskinlig lucka, titta in i tvättrumman under pågående tvättning och se efter hur mycket vitt skum som bildas i tvättvattnet.

Skummet är överskott av tvättmedel som inte reagerat med smuts i plaggen. Om det nätt och jämnt bildats ett svagt skum i tvättvattnet har rätt dos tvättmedel tillsatts.

Om det inte syns något skum alls har för lite tvättmedel tillsatts och plaggen blir inte helt rena. Om det däremot är mycket skum i tvättvattnet har för mycket tvättmedel tillsatts; detta ger inte bättre tvättresultat utan tvärtom finns det risk att tvättmedel sitter kvar i plaggen efter sköljning. Dessutom orsakar överdoser av tvättmedel en extra belastning på avloppsreningsverk och miljö.

Vattnets hårdhet i diskmaskiner

Många diskmaskinstillverkare rekommenderar tillsats av salt om vattnets hårdhet överstiger ett visst värde, till exempel 4 °dH eller 6 °dH. Man kan ta reda på om salt behöver tillsättas genom att diska i maskinen med bara diskmedel och inte salt.

Om inga vita kalkbeläggningar bildas på glas och övrig disk behöver inte salt tillsättas. Om det däremot bildas vita kalkbeläggningar kan detta motverkas genom tillsats av salt.

Alla diskmaskiner bör då och då köras tomma med citronsyra i stället för diskmedel i diskmedelsfacket, vilket löser upp kalkbeläggningar som med tiden bildas i maskinens små kanaler. Citronsyra finns att köpa till exempel hos färghandlare.

Grundvatten­situationen i Ulricehamn

I Ulricehamns kommun är tillgången på grundvatten relativt god. Det finns dock anledning att vara försiktig med att använda vatten och inte använda stora mängder i onödan.

Det du själv kan göra är att se över att kranar inte droppar eller toalettstolar står och rinner – och undvika att vattna gräsmattan när våren och sommaren närmar sig.

Götalands godaste kranvatten

Du har väl inte missat att vi fått pris för Götalands godaste kranvatten i Svenskt Vattens kranvattentävling?
Priset delades ut med motiveringen:
”Friskt och svalkande, klart som ur djupet av en skogskälla – Njutbart från första klunken”.

Godaste vattnet i Götaland
Skip to content