Hem / Avfall / Slamtömning

Avfall

Slamtömning

En man rullar ut en slang som sitter på slamsugningsbilen

Slamtömning av enskilda avlopp

Ulricehamns Energi samarbetar med GJ & Son AB, som har uppdraget att tömma enskilda avlopp i Ulricehamns Kommun.

Vill du veta när det är dags för tömning? På gjsonab.se kan du löpande följa vart de är och tömmer just nu. Du kan också se preliminärt datum för nästa områdes tömning.

Frågor om din slamtömning?

GJ & Son
0321-68 51 00
info@gjsonab.se
gjsonab.se

Dags för tömning

Åtkomlig och väl synlig
Håll din slamavskiljare/tank väl synlig och åtkomlig för tömning. Om lock/manlucka inte är väl synlig ska denna markeras med pinne, vimpel eller liknande. Locket får inte heller vara övertäckt på något sätt. Tänk på att slamavskiljaren måste vara fri från buskar och grenar.

Framkomlig väg
Vägen skall vara framkomlig med stenfri körbana, utan hinder,  med en bredd av 3,5 meter. Körbanan skall vara fri från grenar, buskar eller andra hinder. Vid återvändsgata/väg skall vändplan av tillräcklig storlek för hämtningsfordonet finnas.

Vägbom eller andra hinder
Hinder för slangdragning ska vara undanröjda. Vid eventuell vägbom får endast kodlås användas. Koden meddelas till GJ & Son.

Vintertid
Märk ut din anläggning som göms i snön med en pinne eller liknande. Se till att skotta rent runt slamavsikljarna. Tänk även på att ploga och sanda så vi kan komma fram till dig på ett säkert sätt. Du som har plastlock bör även provöppna locket innan vi kommer. Dessa kan tyvärr vara fastfrusna och går då sönder lätt.

Tömning av sluten tank

Det är ett slutet system där avloppsvattnet från toaletten samlas. Anläggningen töms oftast och bäst efter ett förutbestämt schema som vi kommer fram till tillsammans – för att säkerställa bästa driften, men också för att minska transporterna.

Tömning av slamutskiljare

En slamavskiljare används för både WC och BDT* och kan bestå av en, två eller tre kammare som ska slamtömmas. Anläggningen töms normalt minst en gång per år enligt områdesindelning**. På grund av väder och andra omständigheter kan viss förskjutning förekomma i schemat. Anläggningen kan behöva tömmas oftare beroende på belastning. Det slamavskilda vattnet renas sedan oftast i en markbädd/infiltration.

*BDT = bad, disk och tvätt
**För områdesindelning, besök gjsonab.se

Kostnader och fakturering

Avgifter
Tömning faktureras enligt avfallstaxan, fastställd av Ulricehamns kommun. Taxan är volymbaserad och skiljer sig för slamavskiljare och slutna tankar. Du debiteras tilläggsavgift om det krävs slangdragning mer än 30 meter, om det finns mer än en slamavskiljare, om locket är problematiskt samt om utryckning måste ske inom 24 timmar eller tre arbetsdagar.

Om det inte går att avvattna slamavskiljaren på grund av slammets kvalitet, och en totaltömning därför krävs, kommer tömningen faktureras enligt taxan för slutna tankar.

Var rädd om ditt avlopp

Spola enbart ned kiss, bajs och toalettpapper i ditt toalettavlopp. Allt annat som tops, våtservetter, kemikalier och mediciner påverkar slammet och reningen negativt. Skölj inte ur stekpannan med varmt vatten eftersom fettet stelnar i avloppet och orsakar stopp. Torka istället ur stekpannan med hushållspapper och släng det i påsen för brännbart.

Detta får du aldrig spola ned

Kemikalier och mediciner, eftersom de inte kan brytas ner i infiltrationen. Den biologiska reningsprocessen förstörs och vattnet rinner, orenat, ut i grundvatten eller vattendrag. Lämna i stället kemikalier på Återvinningscentralen Övreskog och mediciner till Apoteket.

Tops, tamponger, bindor, kondomer, tvättservetter och blöjor eller annat som kan orsaka stopp och skada anläggningen. Lägg istället tops och liknande i soppåsen för brännbart.

Cigarettfimpar och snus, de innehåller kadmium vilket tillsammans med kvicksilver hör till de farligaste tungmetallerna. Var noga med att lägga cigaretter och snus i påsen för brännbart.

Överdosering av tvätt- och diskmedel är också problem som belastar miljön. För att ytterligare minska din miljöpåverkan kan du välja tvättmedel som är miljömärkta och fosfatfria.

Ta hand om miljön

Vi har avloppsanläggningar för att, så långt som det är möjligt, skydda miljön från mänsklig påverkan. Utsläpp av avloppsvatten kan förorena din och grannarnas vattentäkter och dessutom ge störande lukter. Avloppsvatten påverkar badvatten och fiske och bidrar till igenväxning av sjöar och vattendrag.

Vilka mått som gäller vid tömning

God arbetsmiljö

I Ulricehamns kommun är det GJ & Son AB som ansvarar för att tömma enskilda avlopp. Tillsammans säkerställer vi god arbetsmiljö för deras chaufförer. Råden är enligt arbetsmiljöverkets regler och riktade satsningar pågår också i övriga Sverige.

Vi vill minska tunga lyft

En bättre arbetsmiljö får vi främst genom att arbeta bort de tunga lyft som krävs vid långa slangdragningar och tunga brunnslock. För chauffören innebär dessa arbetsmoment hög belastning, vilket kan leda till arbetsskador.

Ett nytt sätt att arbeta

En insats som vi gör för att förbättra arbetsmiljön är att vi nu utför slamtömning med dubbelbemanning. Det innebär många vinster; dels halveras den vikt som personalen dagligen lyfter och dels ökar säkerheten vid backning betydligt då man kan ha två ögon till ute bakom lastbilen. Risker för bland annat klämskador och drunkningsolyckor minskas också. Dessutom finns tid för rådgivning och möjlighet att förbättra slamavskiljarna till exempel med T-rör för att minska slamflykt.

Så sköter du din anläggning

Drift och underhåll
Din anläggning fungerar bättre och håller längre om den sköts rätt. I infiltrations-/markbädden, som är sista delen i avloppsanläggningen, sker själva reningen bland annat med hjälp av bakterier. Slamavskiljaren ska därför tömmas regelbundet för att förhindra igensättning och förkortad livslängd. Slamavskiljaren har flera kamrar för att minska hastigheten på avloppsvattnet så att slam hinner sjunka och att vatten med så lite partiklar som möjligt, i jämn takt rinner ut i infiltrationen.

Öppna och titta
Öppna din slamavskiljare och titta ner! Kontrollera att utgående T-rör finns och är helt. Om det finns slam i den sista kammaren kan slamavskiljaren vara överbelastad, kontakta då GJ & Son AB och justera ditt tömningsintervall.

Om mellanväggarna är smutsiga/fuktiga eller om vattennivån är högre än utloppsröret har infiltrationen troligen satts igen. Rening försämras också av till exempel kemikalier och fett, så förorena inte din anläggning. En igensatt infiltration kan orsaka problem även inne i huset.

Andra saker att tänka på
Återfylla din slamavskiljare med vatten efter tömning för att den ska fungera som det är tänkt. Kontrollera om möjligt att ventilationen av din anläggning fungerar som den ska för en god syretillförsel. Belasta inte din anläggning med ovidkommande vatten från tak-/dränvatten, vatten från badtunnor eller backspolning av vattenfilter. Använd inte markyta för infiltration för parkeringsplats, hästhage eller dylikt (för att förhindra packning av marken och igensättning).

Principskiss över infiltrationsanläggning (PDF)

Regler för din anläggning

Slamkvalitet

Alla slamavskiljare ska avvattnas på plats. Om det inte går på grund av till exempel slammets kvalitet, otillräcklig skötsel av anläggningen eller dylikt så kommer avgift tas ut enligt en högre taxa, den för slutna tankar.

Bilväg

Bilväg fram till uppställningsplats för tömning skall vara trafiksäkert utformad:

  • Skall ha fri höjd på 4,7 meter
  • Skall vara minst 3,5 meter bred
  • Skall ha en bärighet på minst 28 ton
  • Skall ha fri sikt och möjlighet för slambilen att vända

För att slamtömning skall kunna utföras med god arbetsmiljö bör avståndet mellan fordonets uppställningsplats och slamavskiljarens/tankens anslutningspunkt vara upp till 15 meter. Vid eventuell ytterligare slangdragning, som medför mycket hög belastning för chauffören, tas extra avgift ut.

Brunnslock

Brunnslock ska ha handtag och får inte väga mer än 15 kg. Om locket kan dras åt sidan gäller 35 kg. Byt ut lock som är för tunga.

Sök på internet efter lätta lock eller mejla info@gjsonab.se för ytterligare information. Timavgift tas ut om locket är för tungt, belamrat, fastfruset samt om växtlighet behöver tas bort.

Vem gör vad?

Fastighetsägare

Ansvarar för att anläggningen fungerar som den ska. Det innebär till exempel regelbunden slamtömning, att anläggningen inte förorenas och att den underhålls. Du ansvarar också för att råden följs så att slamtömningen av din anläggning ska kunna ske på ett säkert, arbetsmiljö- och miljömässigt bra sätt.

GJ & Son

Har, på uppdrag av Ulricehamns Energi AB, ansvar för att tömma enskilda avlopp. GJ & Son arbetar också rådgivande, så att vi tillsammans får tömning och avvattning att fungera så bra som möjligt.

Det är chaufförerna som tar ansvar och gör bedömningen var och hur det är möjligt att tömma och om kraven uppfylls. Om vi har några tips till dig eller om vi upptäcker några brister så lämnar vi information till dig med hjälp av en så kallad galge som vi hänger på din entrédörr.

Arbetsmiljöverket

Ansvarar för att ta fram regler för hur slamchaufförernas arbetsmiljö skall se ut. Det innebär bland annat krav på säker väg till anläggningen, minimering av slangdragning och att få bort tunga lock.

Miljö- och byggnämnden i Ulricehamn

Ansvarar för tillsyn och prövningar av avloppsanläggningar, med syfte att upprätthålla en god standard på dessa.

Kontakta alltid miljöenheten i Ulricehamn om du behöver åtgärda eller förbättra din anläggning.

Kontakta kommunens miljöenhet (via ulricehamn.se)

Miljövänlig avvattningsteknik

Vi använder oss av miljövänlig avvattningsteknik när vi tömmer din slamavskiljare.En avvattningsbil fungerar som ett mobilt reningsverk, som suger upp och avvattnar slammet direkt vid avloppsanläggningen. Vattnet syresätts och tappas tillbaka i slamavskiljaren. En stor fördel med den här tekniken är att de viktiga mikroorganismerna som renar vattnet och håller den biologiska processen igång återförs. För kunden innebär det att funktionen förbättras. Dessutom belastas närmiljön inte lika mycket, eftersom både utsläpp från dåligt fungerande slamavskiljare samt transporter minskar betydligt. Med ny teknik kan vi också avskilja det avfall som inte får slängas i avloppet (till exempel våtservetter, tops och tamponger) från slammet. Vi får på så sätt ett ”renare” slam.

Skip to content