Hem / Om oss / Integritetspolicy

Om Ulricehamns Energi

Integritetspolicy

Personalfest med grillkorv

Hantering av personuppgifter

Din integritet och dina personuppgifter är viktiga för oss.
Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 har vi förtydligat vårt arbete med dina personuppgifter i en integritetspolicy, bland annat.

Vår integritetspolicy (PDF)

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018. Den beskriver exempelvis hur vi sparar och analyserar din personliga information mer utförligt. GDPR ersätter personuppgiftslagen, mycket är sig likt, men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Vår behandling av personuppgifter

Ulricehamns Energi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig som kund samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Utgångspunkten är att Ulricehamns Energi inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Beroende på ditt ärende kan de personuppgifter vi behandlar om dig komma att delas med andra verksamheter inom Ulricehamns Energi AB eller med andra myndigheter, som exempelvis Ulricehamns kommun, Försäkringskassan eller Skatteverket.

Uppgifterna kan också komma att delas med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. För de personuppgifter som delas med våra leverantörer gäller det avtal Ulricehamns Energi AB har upprättat med leverantören.

Var behandlar vi dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Om någon av våra leverantörer överför dina uppgifter till ett land utanför EU så är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler.

Hur länge sparas dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge Ulricehamns Energi hanterar ditt ärende. Men vi styrs också av regelverket kring allmänna handlingar. Vi måste alltså följa regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Dina uppgifter får inte alltid raderas och kan ibland behöva sparas för all framtid. Ulricehamns Energi AB har en dokumenthanteringsplan som anger tidsintervall för hur och när viss information skall gallras.

Dina rättigheter

Rätt till radering, rätten att bli bortglömd

Om du begär att få personuppgifter raderade utreder vi utifrån gällande lagstiftning om det är möjligt. Rättigheten har begränsad tillämpning inom offentlig förvaltning eftersom merparten av personuppgiftsbehandlingarna vilar på den rättsliga grunden myndighetsutövning och allmänt intresse. Offentlig förvaltning styrs också av andra lagar som exempelvis Arkivlagen och Offentlighets- och sekretesslagen.

Rätt till ändring

Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas och att ofullständiga personuppgifter kompletteras. Vissa registerlagstiftningar påverkar hur denna rättighet ska tillämpas, personuppgifter som behandlas i enlighet med viss lagstiftning får till exempel endast justeras under vissa förutsättningar.

Rätt till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (rätten till dataportabilitet). Det betyder att du ska kunna få ut de uppgifter som du själv har lämnat till oss i ett sådant format att du kan använda dem på annat håll, till exempel en annan it-miljö.  Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.

Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som vi gör med stöd av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Om du gör en invändning så måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre än dina intressen för att få fortsätta med behandlingen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. En begränsning kan göras av flera anledningar.

  • Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  • Om du bestrider att vi raderar dina uppgifter. Det kan till exempel bero på att du behöver uppgifterna vi har om dig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. I dessa fall kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss.
  • Om du har gjort invändningar så kan du begära att behandlingen begränsas under tiden som vi utreder din fråga.

Rätt att återkalla samtycke

När vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke så har du rätt att ta tillbaka samtycket. Det betyder att vi fortsättningsvis inte får använda de personuppgifter du lämnade i ditt samtycke. Ett återkallat samtycke påverkar bara behandlingen av personuppgifter framåt i tiden, inte lagligheten av personuppgiftsbehandlingen för tiden innan samtycket återkallades.

Rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tillsynsmyndighet)

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du anser att Ulricehamns Energi AB hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Vem är ansvarig?

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet, organisation eller ett företag. Dataskyddsombudet är ansvarig för att kontrollera att dataskyddsförordningen följs.

Dataskyddsombud
Magnus Blomqvist, 0709-48 78 36
Dan Bodin, 0709-48 73 31
dso@borasregionen.se

Registerutdrag

Du har rätt att en gång per år skriftligt begära ett så kallat registerutdrag som visar om du finns med i våra register och vad det står om dig. Skulle det finnas oriktiga eller missvisande uppgifter om dig har du rätt att begära rättelse. Du kan bara får information om behandling av dina egna personuppgifter.

Fyll i blanketten
Du skickar din begäran via blanketten ”Begäran om registerutdrag av personuppgiftshandlingar”, som du kan hämta i receptionen på Ulricehamns Kommun alternativt önska att få blanketten hemskickad till dig via post.

Lämna in blanketten
Både begäran om registerutdrag samt utlämnandet av detta görs i receptionen på Ulricehamns Energi AB, där du ska identifiera dig med giltig legitimation.

Skriftligt besked
Du har rätt att få ett skriftligt besked inom en månad från att ansökan gjordes. Om det tar längre tid har Ulricehamns Energi AB en skyldighet att underrätta dig om detta innan en månad har passerat. Om du återkommer för ytterligare kopior efter att du fått svar kommer en avgift att tas ut.

Få blanketten hemskickad

Skip to content