Fjärrvärme

Fjärrvärme

Redan 1877 startade man upp det första fjärrvärmenätet i USA. I Sverige kom det första nätet 1948. Fjärrvärme är med andra ord ingen nyhet. Däremot har den utvecklats radikalt under de senaste decennierna. I Ulricehamn fick vi fjärrvärme på 90-talet och Ulricehamnaren har all rätt att vara stolt över stadens fjärrvärmenät.

Tillsammans med pelletsfabriken har vi på Ulricehamns Energi lyckats genomföra det största miljö- och industriprojektet i Ulricehamns historia. Sedan år 2000 har koldioxidutsläppen minskat i vår bygd med 16 500 ton per år. Det är närmare 20% av de totala utsläppen i Ulricehamn. Det är vi stolta över.

Att vi dessutom fick pris för vår effektiva bränslemix vid Energitinget i Stockholm visar att vi i hög grad bidrar till att skapa ett hållbart samhälle genom att erbjuda ett klimatsmart uppvärmningsalternativ.

Vi värmer varandra med fjärrvärme

Aktuell fjärrvärmeproduktion i Ulricehamn

MW
°C
°C

Fördelning av bränsle

Data hämtat

Därför ska du välja fjärrvärme

Fjärrvärme är ett smart, populärt och miljöanpassat alternativ när man ska värma upp bostäder, lokaler eller skolor. Istället för att var och en har sin egen uppvärmning levereras fjärrvärmen från en central anläggning som med avancerade metoder och kvalificerad personal kan drivas med många olika bränslen.

Ca 60% av all fjärrvärmen är värme som annars skulle gått förlorad. Fjärrvärme luktar inte, bullrar inte och ger ett behagligt inomhusklimat. Något som både du och miljön tjänar på.

Prisvärt

Fjärrvärme är ett mycket konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ.

I en prisjämförelse med alternativa uppvärmningsformer visar fjärrvärme en mycket lägre totalkostnad för dig som fastighetsägare än andra.

Hög leveranssäkerhet

Vår tillgänglighet är mycket hög. Våra produktionsanläggningar är bemannade dygnet runt och vi har alltid beredskap för att kunna trygga fjärrvärmeleveransen till dig som kund.

Bekymmersfritt

Du slipper att ha en egen värmepanna och behöver inte oroa dig för om oljan ska räcka eller om pannan behöver service.

Fjärrvärme ger dig plats för annat, inte bara tidsmässigt utan också ytmässigt. Ett outnyttjat utrymme, som idag rymmer oljepanna och tank, kan med en fjärrvärmelösning användas på ett mer  fördelaktigt och värdeskapande sätt.

Miljö

Huvuddelen av fjärrvärmen produceras av spillvärme från Scandbio på Vist Industriområde i Ulricehamn. Vi tar helt enkelt vara på sådan energi som annars skulle försvinna ut i luften.

För ett par decennier sedan producerades 90% av fjärrvärmen med olja. Idag använder vi olja bara när det är riktigt kallt. När du väljer fjärrvärme för uppvärmning av din fastighet bidrar du till miljön.

Klimatsmart uppvärmning

Valet av fjärrvärme påverkar klimatet mer än vad du kanske tror. Visste du att Fjärrvärmen beskrivs som Sveriges tysta klimatrörelse? Enligt Naturvårdsverket har omställningen till fjärrvärme starkt bidragit till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyotoavtalen.

Fjärrvärme är den ledande uppvärmningsformen i Sverige idag och det mest bekymmersfria sättet att värma upp en villa, lägenhet eller fastighet. Värmen transporteras genom rör i marken och du behöver inte bry dig om oljebrännare eller tankbesiktningar.

Fjärrvärmen förbättrar också luften samtidigt som den gör det möjligt att utnyttja spillvärme som annars skulle gått förlorad till luft.

Kontrollerar fjärrvärme
Fjärrvärmehuset

Så här fungerar det

Fjärrvärmen bygger på ett slutet kretslopp som påminner om kroppens eget blodomlopp. Fjärrvärmeverket är hjärtat som sprider värme i en hel bygd.

Som namnet antyder kommer värmen från någonstans i fjärran. I stället för att varje hus har en egen värmekälla levereras värmen enkelt och bekymmersfritt från en central anläggning som kan drivas med många olika bränslen.

Fjärrvärmesystemet

Fjärrvärme kommer till din fastighet i form av vatten som värmts upp i ett centralt värmeverk. Det heta vattnet transporteras i ett system genom nedgrävda och välisolerade rör i marken. Vattnet är mellan 65 och 110 grader varmt, beroende på årstid och väder, och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet.

Fjärrvärmevattnet är helt skilt från vattnet i fastighetens värmesystem och varmvattnet då de i centralen möts i en värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet till att värma upp fastighetens värmesystem såsom husets element och varmvattnet i kranarna.

Det  avkylda fjärrvärmevattnet leds därefter tillbaka till värmeverket, där det värms upp igen och leds tillbaka ut i systemet

Fjärrvärmecentralen varken luktar eller låter och behöver sällan någon tillsyn eftersom tekniken är enkel och driftsäkerheten hög.

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!

Frågor och svar

Vad är egentligen fjärrvärme?

Fjärrvärme är vatten som värms upp i ett värmeverk och pumpas ut i ett rörsystem. Det varma vattnet leds från värmeverket till husen via ett slutet rörsystem. I husets fjärrvärmecentral finns två värmeväxlare som överför värmen både till det vatten som pumpas runt i elementen och till varmvattnet. Det avkylda vattnet går tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt.

Varför anses fjärrvärme vara ett miljövänligt uppvärmningsalternativ?

Det speciella med fjärrvärmen i Ulricehamn är att vi tar tillvara energi som annars skulle gå förlorad, som exempelvis spillvärmen från industrin, rester från skogsavverkning, avfall och förnyelsebara bränslen. På Ulricehamns Energi producerar vi en del av värmen själva, men den största delen kommer från spillvärme vid pelletsfabriken på Vist industriområde här i Ulricehamn.

Hur ekonomisk är fjärrvärme i jämförelse med andra sätt att värma sitt hus?

Priset på fjärrvärme utvecklas bättre än alternativa uppvärmningssätt. Eftersom fjärrvärmeverken är flexibla och kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång kommer prisnivån att förbli attraktiv i förhållande till andra uppvärmningsformer.

Är det inte stora värmeförluster i fjärrvärmeledningarna?

Nej, endast cirka 10 procent av värmeenergin går förlorad i fjärrvärmeledningarna mellan värmeverk och kund. Sammantaget bidrar fjärrvärme till att samhället hushållar mycket bättre med energi och naturresurser.

Får vi tillräckligt med varmvatten med fjärrvärme?

Ja, det räcker till exempel till flera jacuzzibad i följd. I en fjärrvärmecentral produceras varmvatten omedelbart och kontinuerligt. Det innebär att tillgången på varmt vatten är nästan obegränsad. Dessutom hettas vattnet upp till över 50 grader, vilket ger en god varmvattenkvalitet.

Vad händer om fjärrvärmenätet går sönder?

Som kund märker du inte några dramatiska förändringar. Det enda som händer är att det blir blött och varmt i marken. Vattnet i fjärrvärmenätet strömmar i ett helt separat system från exempelvis varmvattnet i våra kranar och det vatten som används i elementen.

Vad är en värmeväxlare och hur fungerar den?

Värmeväxlaren är hjärtat i fjärrvärmecentralen. Den överför värme från ett system till ett annat utan att vattnet i de båda systemen blandas med varandra. Varmvattnet i duschen till exempel värms upp av vattnet i fjärrvärmesystemet.

Kan jag få fjärrvärme?

Det beror på hur din fastighet är belägen i förhållande till fjärrvärmenätet. Klicka på länken och se vårt fjärrvärmenät.

Finns det några svagheter med fjärrvärme?

Fjärrvärme passar bara i tätorter (som dock kan vara relativt små) och kräver dessutom att många användare ansluter sig. Det kan alltså vara svårt att som enskild villaägare ansluta sig till ett fjärrvärmesystem om inte grannarna också vill göra det.

Vad är fjärrvärmelagen?

Tidigare reglerades fjärrvärmeverksamhet via ellagen. Nu anser myndigheterna att fjärrvärme är en så omfattande verksamhet, inte minst genom den miljönytta den ger samhället, att man vill reglera den i en egen lag (SFS 2008:263).

Vad innebär lagen för mig som kund?

Lagen stärker din ställning som kund. Den ger dig möjlighet till insyn i fjärrvärme-verksamheten genom att ställa redovisningskrav på fjärrvärmebolagen. Andra krav i lagen är att prisinformation ska finnas tillgänglig och att förändringar i avtalsvillkor ska meddelas två månader innan de får börja gälla. Vid förändring av avtalsvillkor som är till ensidig nackdel för dig som kund har du rätt till förhandling kring villkoren.

Begäran om förhandling ska skickas in inom tre veckor från det att du meddelats om förändringen. Du har även rätt till medling och rätt att säga upp avtalet om du inte är nöjd med förhandlingen. Medlingen hanteras av en fjärrvärmenämnd tillsatt av Energimyndigheten.

Mitt varmvatten är grönt?

Fjärrvärmevattnet är färgat med det ofarliga ämnet Pyranin för att lättare upptäcka eventuella läckor i systemet. Om ditt varmvatten är grönt vill vi att du kontaktar oss.