Hem / Elnät / Vårt ansvar

Elnät

Vårt ansvar

 Ulricehamns Energi Elnät AB ansvarar för all elöverföring inom vårt koncessionsområde.

Gågatan i Ulricehamn

Framtidssäkring i fokus

De senaste åren har det hänt mer på elmarknaden än under de senaste 100 åren. Elektrifieringen av samhället påverkar alla människor och ett ökat behov av el medför nya utmaningar kring att säkerställa leveransen. Vi jobbar för fullt för att säkerställa att vi lever upp till de krav som kommer att ställs på framtidens elnät.

Stormsäkring

Vårt stormsäkringsprojekt syftar till att minska elavbrotten och säkra driften vid framförallt stormar och orkaner. Arbetet innebär att vi byter luftburna elledningar mot nedgrävd kabel. Ett arbete som både är arbetskrävande och kostsamt, men lönande på sikt! Vi blir mindre känsliga för väder och vind och du får en säkrare elleverans.

Sedan starten har vi ersatt dåvarande luftledning med kabel, vilket innebär att tidigare ledningsgator återlämnas till respektive markägare. Ledningsgator som sedan kan återanvändas för produktion av skog. En riktig miljöinsats med andra ord!

Robust elnät

Ulricehamns Energi har under flera år arbetat för att få ökad redundans i elnätet. Kort sagt kan man säga att vid en eventuell drift störning får du tillbaka strömmen snabbare. Ökad redundans i vårt elnät ökar leveranssäkerheten betydligt.

Smarta elmätare

Arbetet med att byta till smarta elmätare har påbörjats och en leverantör kommer att upphandlas. Arbetet är föranlett av myndighetskrav och skall vara klart innan 2025.

Med den nya elmätaren får du som kund möjlighet till mer detaljerad information om din energianvändning, vilket möjliggör en mer flexibel elanvändning samt större möjligheter att påverka sina kostnader.

Kartbild över nätområde

Elnätsområde

Att vara nätägare betyder att vi, inom vårt geografiska område, har skyldighet att tillhandahålla elnätet till dig och våra övriga kunder. Vi äger stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning som krävs för att elleveranserna ska fungera. Vi ansvarar för investeringar i nätet, utbyggnad, underhåll och mätning.

Vårt område

Elmarknaden är genom lagstiftning delad i elnätverksamhet och elhandel.

Ulricehamns Energi är ett av ca 180 företag som äger elnäten i Sverige. Det är Energimarknadsinspektionen som beviljar tillståndet, så kallad koncession. Energimarknadsinspektionen utövar också tillsyn över priser och leveranskvalitet.

Du kan inte välja ditt nätbolag, däremot kan du fritt välja din elhandlare då elhandeln är avreglerad. Vi överför energin hem till ditt hem från den elhandlare du tecknat avtal med.

Hur fungerar det?

Vi transporterar elström inom Ulricehamns kommuns nordvästra del. Strömmen kommer in till oss från Vattenfall, som äger de överliggande näten.

Vi köper in den på fem olika mottagningsstationer: tre stycken med spänningsnivån 45 000 volt och två med 11 000 volt. Därefter leder vi ut strömmen via kablar och luftledningar till våra nätstationer.

På vägen hem till dig transformeras elen ner från 130 000 volt till användbar hushållsel på 230 volt. Vid eventuella störningar har vi en reparationsberedskap för att avhjälpa felen. Att distribuera el handlar om att ge dig trygghet. Dygnet runt året om!

Vår tillgänglighet: 99,997 %

I vårt elnät hade vi en tillgänglighet på 99,997 %  under 2020.  Detta innebär att du och övriga kunder är utan el i genomsnitt 15 minuter (aviserade och oaviserade avbrott) av årets 525 600 minuter. Riksgenomsnittet för alla elnätsbolag var 93 minuter (99,982 %) under 2020. 7 582 kunder av våra totalt 8 915 kunder hade inget avbrott i sin elleverans under 2020.

För mer statistik besök gärna energimarknadsinspektionens hemsida och jämför oss med övriga Elnätsbolag.

Leveranssäkerhet i Sveriges elnät, via ie.se

Skip to content