Priser & Villkor

Priser & Villkor

Leveranssäkerhet

I vårt elnät hade vi en tillgänglighet på 99,997% under 2020. Detta innebär att du och övriga kunder är utan el i genomsnitt 17 minuter (aviserade och oaviserade avbrott) av årets 525 600 minuter. Riksgenomsnittet för alla elnätsbolag var 75 minuter under 2020.

För mer statistik besök gärna energimarknadsinspektionens hemsida och jämför oss med övriga Elnätsbolag.

Priser & villkor

Elnätspriser och allmänna avtalsvillkor för 2021.

Boksymbol

Energiskatt på el

Från och med 1 januari 2022 höjs energiskatten på el med 0,5 öre per kWh. Inklusive moms blir den nya skatten 45 öre per kWh. Totalt utgör energiskatt och moms närmare 50% av elkostnaderna för många hushåll.

Det är ditt elnätsföretag (Ulricehamns Energi AB) som fakturerar din energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.

Avtalsvillkor privatperson

Ditt abonnemang hos oss regleras av de allmänna avtalsvillkor som Energiföretagen Sverige och Konsumentverket har tagit fram gemensamt.

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument), NÄT 2012 (rev 2).

Den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren – har upphävts. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen.

Avtalsvillkoren träder i kraft i samband med att du startar ett abonnemang hos oss.

Du hittar villkoren i sin helhet här:

Avtalsvillkor företag

Elleverans i Sverige regleras av allmänna avtalsvillkor som Svensk Energi och Konsumentverket gemensamt har tagit fram.

I samband med att du startar ett elabonnemang hos oss träder avtalsvillkoren i kraft. För företag finns två olika avtalsformer, avtal för näringsidkare (N) samt avtal för kunder med högspänningsabonnemang (H).

Klagomålshantering

Konsumenträtt

Om du har synpunkter på den tjänst vi levererar till dig eller vill framföra klagomål till oss så kontaktar du vår kundservice som kan hjälpa dig i ditt ärende. Aktuella öppettider hittar du på vår hemsida under Kundservice.

Vi finns till hands för att svara på frågor och ta emot dina synpunkter.
Telefonnummer till kundservice: 0321-53 23 00.

Ulricehamns Energi AB
Box 123
523 23 Ulricehamn
E-post: info@ueab.se

Hantering av synpunkter

Enligt 11 kap. 18 § ellagen ska elnätsföretag på sin webbplats lämna tydlig information om konsumentens rättigheter, hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål och vilka organ konsumenten kan vända sig till för information och tvistlösning.

Du kan läsa om konsumentens rättigheter i 11 kap. ellagen.

Klagomål lämnas till Ulricehamns Energi AB skriftligt eller via email på ovan angivna adresser.
Brev ska märkas med ”Klagomål”.
Skickas e-post, ange ”Klagomål” i ämnesraden.

Berätta vad ni är missnöjd med, eventuella skadeståndsanspråk och ange era kontaktuppgifter samt anläggningsnummer som finns angivet på er nätfaktura. Detta underlättar för oss när vi ska kontakta dig i ärendet.

Om ni inte blir nöjd med vårt svar kan ni också vända er till andra parter för att få information och tvistlösning. Se vidare information om överklagande och tillsyn.

Överklagan & tillsyn

Om du är missnöjd med ett beslut från oss och vill få ditt ärende prövat av högre instans, kan du vända dig till:

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.

Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet som bland annat granskar priser och andra villkor vid anslutning till elnätet.

Integritetsskyddsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten är en tillsynsmyndighet. Hit kan du vända dig med frågor som gäller t.ex. personuppgiftslagen eller inkasso och kreditupplysning.

Allmän domstol

Du kan även vända dig till allmän domstol (tingsrätt) för prövning av tvist. För hjälp kan du vända dig till en advokat som företräder ditt ärende.

Avbrottsersättning & Skadestånd

Avbrottsersättning

Vid ett strömavbrott som varar längre än tolv timmar har du rätt till ersättning. Hur stor ersättningen blir beror på hur lång tid avbrottet varat och vilken din årliga nätkostnad är.

Ingen elnätskund behöver höra av sig med krav om ersättning. Avbrottsersättning betalas ut till berörda privat- och företagskunder genom fakturan.

Den lägsta ersättning som betalas ut är 12,5 procent av kundens årliga nätkostnad. Ersättningen är aldrig mindre än 1000 kronor.

Avbrottsersättning (via energimarknadsbyran.se)

ERSÄTTNINGSNIVÅ

AVBROTTSPERIOD

ERSÄTTNING AV ÅRLIG NÄTKOSTNAD

MINIMIBELOPP ERSÄTTNING

12−24 timmar 12,5 % 1 000 kr
24−48 timmar 37,5 % 2 000 kr
48−72 timmar 62,5 % 3 000 kr
72−96 timmar 87,5 % 4 000 kr

Du kan maximalt få tre års nätavgifter per avbrott.

UNDANTAG FRÅN RÄTTEN TILL AVBROTTSERSÄTTNING

Det finns några kriterier som undantar rätten till avbrottsersättning:

 • Om du har haft ström mer än två timmar innan ett nytt avbrott inträffar räknas den nya störningen som nytt avbrott.
 • Om du redan var frånkopplad då avbrottet inträffade.
 • Om avbrottet orsakats av fel i stamnätet som ägs och drivs av statliga Svenska Kraftnät eller regionnätet som ägs av Vattenfall.
 • Om elöverföringen bryts på grund av säkerhetsskäl eller för att bevara god drift- och leveranssäkerhet.
 • Om avbrottet beror på ett hinder utanför vår kontroll som vi inte kunnat förutse eller undvika. Till exempel ett för det drabbade området extremt väderförhållande.
 • Ersättning kan komma att reduceras om vädret varit så dåligt att det inte varit möjligt för oss att avhjälpa felet.

SKADESTÅND

I första hand ska du som kund kontakta ditt försäkringsbolag för skadeståndsanspråk.

Om du som konsument har fått en påvisbar ekonomisk skada som uppkommit genom ett elavbrott kan du enligt reglerna i ellagen har rätt till skadestånd. Detta är oberoende av elavbrottets längd. Skadestånd omfattar ersättning för utgifter om inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.

Krav om skadestånd ska ställas inom två år från att skadan inträffat. I annat fall förlorar du rätten till ersättning enligt lagen.

I de fall avbrottsersättning utbetalas kommer motsvarande belopp att avräknas från eventuellt skadeståndsbelopp. Skadestånd kan komma att jämkas efter vad som är skäligt om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för Ulricehamns Energi AB.

Elanvändaren har inte rätt till skadestånd om nätföretaget visar att avbrottet beror på ett hinder utanför nätföretagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder företaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

För att få vägledning kring skadestånd, undantag och jämkning, kan elanvändaren vända sig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till kommunens konsumentvägledare. För att få beslutet prövat kan elanvändaren vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

En näringsidkare som kan visa att ett nätföretag handlat vårdslöst eller försumligt har rätt till skadestånd vid elavbrott enligt skadeståndslagens regler (1972:207). Näringsidkaren kan vara berättigad till skadestånd oberoende av avbrottets längd.

ANMÄLAN OM SKADESTÅND

Anmälan ska vara skriftlig och du bör använda punkterna nedan som stöd. Kvitton och annat som kan styrka att kostnaderna varit nödvändiga och skäliga ska bifogas. Kom ihåg att du som elanvändare är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa din skada.

SKADEANMÄLAN BÖR INNEHÅLLA FÖLJANDE UPPGIFTER:

 • Ort och datum
 • Anläggningsid för din elanslutning (framgår av elnätsfakturan)
 • En beskrivning av den skada som kravet avser
 • En beskrivning av de skadebegränsade åtgärder som du vidtagit
 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefon
 • Adress
 • Postnummer
 • Postort

Tillsammans för Ulricehamn

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!