Priser & Villkor

Priser och villkor

Priserna för vatten och avlopp beslutas av kommunfullmäktige. VA-taxan för 2020 gäller från den 1 januari.

Brand

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!