Avfall

Aktivt miljöarbete

I Ulricehamn arbetar vi aktivt med miljön och ett fungerande kretslopp är viktigt för vår infrastruktur. Att lämna över en ren och sund miljö till våra kommande generationer utan miljöförstöringar och rubbad biologisk balans är ett stort ansvar som vilar på oss alla.

I vår senaste kundundersökning fann vi att ulricehamnaren är starkt engagerad i miljön och duktig på att sortera sitt avfall. Vi skiljer på hushållsavfall, grovavfall, farligt avfall, förpackning och tidningsavfall samt industriavfall. Det sistnämnda har industrin eget ansvar för. Som du märker är benämningen avfall ganska bred.

På vår bemannade återvinningscentral Övreskog tar vi hand om det allra mesta och du kan alltid ställa frågor till oss om avfall i alla dess former.

Stationen Återbruk
Inlämning av avfall

Avfall i alla dess former

Vi har en mycket modern och välutvecklad återvinningsindustri i vårt land idag med många positiva effekter som följd. Så har det inte alltid varit. Det finns nog få verksamheter som genomgått så stora förändringar som avfallshantering under de senaste åren.

Förr handlade det om att bli av med soporna och skräpet så snabbt som möjligt, idag handlar det om att ta till vara på avfallet på ett så effektivt och miljövänligt sätt som möjligt. Hushållens avfall har med andra ord gått från att vara skräp på en gammal soptipp till att bli en viktig resurs i ett väl fungerande kretslopp.

Ge dina prylar en andra chans på Återvinningscentralen

Många saker som slängs på Återvinningscentralen är värda en andra chans. Därför har vi öppnat två nya avlämningsplatser: ”Andra Chansen” och ”Ge & Ta”.

Andra Chansen finner du i mottagningshallen. Här kan du lämna saker till de återbruksdagar som kommer att arrangeras på Övreskog ett par gånger varje år.

Ge & Ta hittar du i betongfacken som du passerar när du kör ut från platsen för våra avlämningscontainrar. Lämna gärna något, eller kika bara efter om där finns någonting som du själv kan ge nytt liv?

Stationen Ge & Ta

Sluttäckning av deponin

På Övreskog arbetar vi inte enbart med att ta hand om ditt avfall. Sedan några år tillbaka arbetar vi med ett stort och omfattande projekt som innebär att vi ska sluttäcka den gamla deponin. Får vi tillgång till de schaktmassor som krävs för att slutföra arbetet, förväntas sluttäckningen vara klar 2023.

Sluttäckning gör vi för att minska påverkan på den omgivande miljön, men också för att minska lakvattnet.

Läs om vårt arbete

Under hösten 2015 har etapp 1 på ca 1 hektar sluttäckts. Etapp 2 på 1,9 hektar sluttäcktes våren 2018. Arbetet med sluttäckningen gick mycket bra tack vare torrt väder och ett intensivt arbete med många maskiner inblandade.

Sluttäckningen består av en fiberduk som materialavskiljande lager och ett avjämningslager. Ovanpå detta lades bentonitmatta som tätskikt och över detta lades en dräneringsmatta. Sedan fyllde vi på med jord- och schaktmassor, till att börja med ca 56-60 cm, för att till sommaren 2020 fylla ytterligare så att det ligger ett jordlager på 1-1,5 m över tätskiktet.

Denna yta kommer att gräsbesås. I och med detta hindras regnvatten att rinna ner genom den gamla soptippen och vattnet avleds så till yttre diket och vidare ut i naturen istället för att genomgå en reningsprocess på avloppsverket.

Varför sluttäckning?

Sluttäckning gör vi för att minska påverkan på den omgivande miljön, men också för att minska lakvattnet (vatten som kommer fram ur gamla sopor). Sopor som alltså funnits där sedan 1950-talets mitt.

Att sluttäcka deponin kräver mycket arbete och det går åt omfattande mängder jord och stenmaterial i flera olika lager. Det får inte komma in vare sig vatten eller syre i den gamla deponin. Syrefria miljöer binder metaller hårdare till avfallet och minskar risken för läckage av metaller och näringsämnen. Det sista lagret kommer att bestå av ett vegetationsskikt med en grön och fin gräsmatta på toppen.

Får vi tillgång till de schaktmassor som krävs för att slutföra arbetet, förväntas sluttäckningen vara klar 2023.

Kort historik

Från tidigt 1900-tal och framåt till i mitten av 70-talet hade i stort sett varje samhälle en plats man kunde deponera sina sopor på. Där fanns alltifrån gamla bilvrak till plåtburkar. När deponin började bli full eldade man helt enkelt upp en del av avfallet.

Någon tanke på miljöpåverkan fanns inte, men samtidigt ska vi vara medvetna om att användningen av kemikalier och andra farliga ämnen inte var så utbredd.

Deponering av avfall påbörjades på Övreskog i mitten av 50-talet och allteftersom samhället utvecklades och morderniserade ökade också kraven på åtgärder och tillstånd från kommun och myndigheter. 2008 tog vi över verksamheten och arbetet med att sluttäcka deponin startade.

Deponin

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!