Priser och villkor

Priser och villkor

Fjärrvärme är ett prisvärt, bekymmersfritt och miljövänligt alternativ på värmemarknaden. Förutom ett konkurrenskraftigt pris, får du även fördelar som är svåra att värdera i pengar. Som en enkel, leveranssäker och miljöanpassad uppvärmning som i stort sett sköter sig själv.

Du betalar bara för den faktiska förbrukningen varje månad och kan lätt se hur mycket värme som används på värmemätaren. Att vi producerar värmen lokalt ger dig dessutom bland de lägsta priserna i Sjuhärad.

UEAB-anställd som ler
Fjärrvärmerum med två tekniker

Prisbild

Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att du som kund betalar för våra kostnader för att leverera värmen till dig. Vi jobbar ständigt med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt. Totalt består våra kostnader till ca hälften av en fast avgift.

Vi försöker göra en jämn fördelning mellan fasta och rörliga kostnader under året, så att du som kund ska slippa ”överraskningar” under årets kalla månader. Dina kostnader som villakund består till ca 15% av fasta kostnader, resterande är rörliga.

Priser och avtalsvillkor

Om en villaägare i Ulricehamn har en årsförbrukning på 20 000 kWh/år, vilket brukar räknas som en normal förbrukning, innebär den fasta avgiften tillsammans med förbrukningskostnaden en total kostnad på 20 619 kr per år.

Prisexempel andra förbrukningar inklusive moms 2021-07-01 till 2022-06-30.

Årsförbrukning

15 000 kWh
20 000 kWh
30 000 kWh
40 000 kWh
80 MWh
193 MWh
500 MWh
1 000 MWh

Total kostnad per år

16 581 kr
20 619 kr
28 694 kr
36 769 kr
68 038 kr
172 884 kr
434 951 kr
856 603 kr

Varav fast del

4 469 kr
4 469 kr
4 469 kr
4 469 kr
18 300 kr
43 966 kr
107 175 kr
214 444 kr

Varav rörlig del

12 113 kr
16 150 kr
24 225 kr
32 300 kr
49 738 kr
128 918 kr
327 776 kr
642 159 kr

På årsförbrukningar större än 40 MWh beror faktisk kostnad på vilken toppeffekt anläggningen har, i detta exempel har effekten hämtats från Nils Holgerssonundersökningen. Din anläggning kan alltså vara både något dyrare och något billigare.

Fjärrvärmerör utomhus

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen syftar främst till att stärka din ställning som fjärrvärmekund och öka insynen i  fjärrvärmeverksamheten. Det är framför allt förhållandet mellan fjärrvärmeföretaget och fjärrvärmekunden som lagen avser. Lagen innebär också en skyldighet för oss som företag att förhandla med en enskild fjärrvärmekund, som begärt förhandling, om avtalsvillkor för fjärrvärme.

Skillnaden med den nya lagen är främst att det har tillkommit tre nya villkor:

  • Möjlighet till förhandling
  • Möjlighet till medling
  • Utökad uppsägningsrätt

Mer information om fjärrvärmelagen hittar du på Energimarknadsinspektionens hemsida och på Riksdagens hemsida.

Anslutning

Avgiften för att skaffa fjärrvärme är låg, även jämfört med andra uppvärmningsalternativ. Riktpris för en villa där fjärrvärmerören finns i gatan är 77 500 kr.

Anslutningen till vårt fjärrvärmenät betalas som en engångsavgift som inkluderar grävning, installation, värmeväxlare och återställning. Enkelt eller hur?

Illustrerad bild över fjärrvärme

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!

Frågor och svar

Vad är egentligen fjärrvärme?

Fjärrvärme är vatten som värms upp i ett värmeverk och pumpas ut i ett rörsystem. Det varma vattnet leds från värmeverket till husen via ett slutet rörsystem. I husets fjärrvärmecentral finns två värmeväxlare som överför värmen både till det vatten som pumpas runt i elementen och till varmvattnet. Det avkylda vattnet går tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt.

Varför anses fjärrvärme vara ett miljövänligt uppvärmningsalternativ?

Det speciella med fjärrvärmen i Ulricehamn är att vi tar tillvara energi som annars skulle gå förlorad, som exempelvis spillvärmen från industrin, rester från skogsavverkning, avfall och förnyelsebara bränslen. På Ulricehamns Energi producerar vi en del av värmen själva, men den största delen kommer från spillvärme vid pelletsfabriken på Vist industriområde här i Ulricehamn.

Hur ekonomisk är fjärrvärme i jämförelse med andra sätt att värma sitt hus?

Priset på fjärrvärme utvecklas bättre än alternativa uppvärmningssätt. Eftersom fjärrvärmeverken är flexibla och kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång kommer prisnivån att förbli attraktiv i förhållande till andra uppvärmningsformer.

Är det inte stora värmeförluster i fjärrvärmeledningarna?

Nej, endast cirka 10 procent av värmeenergin går förlorad i fjärrvärmeledningarna mellan värmeverk och kund. Sammantaget bidrar fjärrvärme till att samhället hushållar mycket bättre med energi och naturresurser.

Får vi tillräckligt med varmvatten med fjärrvärme?

Ja, det räcker till exempel till flera jacuzzibad i följd. I en fjärrvärmecentral produceras varmvatten omedelbart och kontinuerligt. Det innebär att tillgången på varmt vatten är nästan obegränsad. Dessutom hettas vattnet upp till över 50 grader, vilket ger en god varmvattenkvalitet.

Vad händer om fjärrvärmenätet går sönder?

Som kund märker du inte några dramatiska förändringar. Det enda som händer är att det blir blött och varmt i marken. Vattnet i fjärrvärmenätet strömmar i ett helt separat system från exempelvis varmvattnet i våra kranar och det vatten som används i elementen.

Vad är en värmeväxlare och hur fungerar den?

Värmeväxlaren är hjärtat i fjärrvärmecentralen. Den överför värme från ett system till ett annat utan att vattnet i de båda systemen blandas med varandra. Varmvattnet i duschen till exempel värms upp av vattnet i fjärrvärmesystemet.

Kan jag få fjärrvärme?

Det beror på hur din fastighet är belägen i förhållande till fjärrvärmenätet. Klicka på länken och se vårt fjärrvärmenät.

Finns det några svagheter med fjärrvärme?

Fjärrvärme passar bara i tätorter (som dock kan vara relativt små) och kräver dessutom att många användare ansluter sig. Det kan alltså vara svårt att som enskild villaägare ansluta sig till ett fjärrvärmesystem om inte grannarna också vill göra det.

Vad är fjärrvärmelagen?

Tidigare reglerades fjärrvärmeverksamhet via ellagen. Nu anser myndigheterna att fjärrvärme är en så omfattande verksamhet, inte minst genom den miljönytta den ger samhället, att man vill reglera den i en egen lag (SFS 2008:263).

Vad innebär lagen för mig som kund?

Lagen stärker din ställning som kund. Den ger dig möjlighet till insyn i fjärrvärme-verksamheten genom att ställa redovisningskrav på fjärrvärmebolagen. Andra krav i lagen är att prisinformation ska finnas tillgänglig och att förändringar i avtalsvillkor ska meddelas två månader innan de får börja gälla. Vid förändring av avtalsvillkor som är till ensidig nackdel för dig som kund har du rätt till förhandling kring villkoren.

Begäran om förhandling ska skickas in inom tre veckor från det att du meddelats om förändringen. Du har även rätt till medling och rätt att säga upp avtalet om du inte är nöjd med förhandlingen. Medlingen hanteras av en fjärrvärmenämnd tillsatt av Energimyndigheten.

Mitt varmvatten är grönt?

Fjärrvärmevattnet är färgat med det ofarliga ämnet Pyranin för att lättare upptäcka eventuella läckor i systemet. Om ditt varmvatten är grönt vill vi att du kontaktar oss.