PVC plast

PVC plast sorteras som restavfall och lämnas i container 12 på Övreskog.