Mindre döda sällskapsdjur

Mindre döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt sorteras som brännbart, förpackas väl i ljus/färgad påse som är max 50 liter och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.

Mindre sällskapsdjur/slaktavfall kan även grävas ner på den egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup att djur hindras från att gräva upp den, att ingen misstanke om smitta föreligger samt att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Slaktavfall från enstaka vilda djur kan även få ligga kvar i naturen om det kan ske utan risk för olägenheter för människor, djur eller miljön.