Hem / Stora projekt

Ulricehamns Energi

Stora projekt

Det är vi på Ulricehamns Energi som, till stor del, ansvarar för infrastrukturen i Ulricehamns kommun. När kommunen växer så växer vi. Vi har ständigt hundratals projekt på gång. Det handlar om allt ifrån mindre renoveringar till större utförandeprojekt. Nedan presenterar vi några av de större projekten vi håller på med just nu.

För framtidens Ulricehamn!

Bogesundsgatan 2023

Vägarbete

Om projektet

Ulricehamns Energi AB bygger tillsammans med Ulricehamns kommun om gång- och cykelvägen utmed Bogesundsgatan. Målet är att öka säkerheten och framkomligheten för cyklister och gångtrafikanter. Ombyggnationen sträcker sig mellan Ulricehamns kyrka och rondellen vid Ulricehamns Sparbank. Även belysningen utmed både körbanan och gång- och cykelvägen kommer bytas ut.

För att skapa mer utrymme för gående och cyklister kommer den befintliga trädraden tas bort och ersättas av nya träd som kommer att planteras i ytterkanten av gång- och cykelvägen. Länsstyrelsen har beviljat dispens från biotopskyddet för projektet.

Busshållplatserna utanför stadshuset tillgänglighetsanpassas och busshållplatsen vid Sparbanken flyttas till ett nytt läge söder om cirkulationsplatsen. Även den kommer tillgänglighetsanpassas. I samband med ombyggnationen kommer även gatan vid Lilla torget, mellan Bogesundsgatan och Grodparken, att göras om till gång- och cykelväg. Det innebär att vägen stängs för framtida fordonstrafik och på sikt att området utvecklas till en trevligare miljö.

Tidsplan

Arbetet med den östra sidan, stadshuset, planeras att starta under vecka 16. Arbetet med den västra sidan, Lilla torget och rådhuset, påbörjas när östra sidan är klar och hela projektet förväntas färdigställas under hösten 2023.

Kontakt

Har du frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta oss på info@ueab.se eller 0321-53 23 00.

Nya smarta elmätare

Elmätare och elektriker

Om projektet

Efter ett beslut av regeringen, har alla elnätsföretag fått uppdraget att byta ut eller uppgradera elmätarna i hela Sverige till nya, smarta elmätare med flera nya funktioner. Vi på Ulricehamns Energi kommer i samband med bytet av elmätare också byta ut alla fjärrvärmemätare. Har du oss som leverantör, kommer du i god tid före mätarbytet att få information skickad till dig. Du behöver alltså inte göra något förens vi kontaktar dig.

Tidsplan

Vår målsättning är att arbetet med att byta alla mätare kommer att färdigställas vid halvårsskiftet 2024. Vårt nät är indelat i olika områden. Byten måste ske områdesvis för att vi skall kunna säkerställa kvalitén i våra leveranser. Enskilda fastigheter kommer inte kunna prioriteras.

Kontakt

Har du frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta oss på info@ueab.se eller 0321-53 23 00.

Fiber på landsbygd

Fiberskylt på landsbygden

Om projektet

Bolagets fiberutbyggnad påbörjades redan 2001 och till en början var det framför allt kommunala förvaltningar, företag och större fastighetsägare som efterfrågade bättre kommunikationsmöjligheter. På senare år har tillgång till snabb och stabil kommunikation alltmer blivit en förutsättning för att kunna leva, verka och bo i dagens samhälle.

Tidsplan

98 % av kommunens invånare har fått möjlighet att ansluta sig till vårt fibernät. Arbetet med att möjliggöra snabb uppkoppling även åt de sista procentenheterna pågår. Här kan du läsa mer om våra pågående projekt.

Kontakt

Har du frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta oss på info@ueab.se eller 0321-53 23 00.

Sanatorievägen

Stenläggning

Om projektet

Upprustning av murar samt ny gång- och cykelväg på Grönahögsvägen i Ulricehamn. Från Tre Rosors väg vid Grönahögsvägen och ner till Stenbockskolan via Sanatorievägen kommer befintliga stödmurar rustas upp. I samband med det kommer gångbanan att göras om till gång och cykelväg. Trafiken kommer att påverkas då gata stängs av delvis under arbetets gång.

Tidsplan

Arbetet förväntas pågå från maj till december 2023.

Kontakt

Har du frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta oss på info@ueab.se eller 0321-53 23 00.

Nytt Energi- & Miljöcenter

Ulricehamns Energis styrelse tog för flera år sedan ett inriktningsbeslut om att uppföra en skogs­flis­panna, alter­nativt flera pannor, på totalt 4-6 MW som ersättning för den gamla uttjänta pellets­pannan vid sim­hallen. Den gamla pannan är lokaliserad i central skolmiljö, varför bolaget föreslog en ny placering på Vist – samlokali­serat med nästa generation av reningsverk. Efter en omfattande juridisk process godkändes en ny detaljplan i slutet på 2020 och nu är arbetet med ett nytt Energi- & Miljöcenter i full gång. Förberedande markarbeten genomfördes under 2021 och 2022 påbörjades byggnationen av en personal- och teknikbyggnad.

Personal- &
Teknikbyggnad

Röd byggnad i vinterlandskap

Om projektet

Under hösten 2022 påbörjades byggnationen av en personal- och teknikbyggnad, som kommer att bli gemensam för både värmeanläggningens och reningsverkets driftpersonal. Halva byggnaden ska inrymma teknisk utrustning som distribuerar värme ut på fjärrvärmenätet. Den andra halvan av byggnaden kommer att bestå av driftcentraler, omklädningsrum, lunchrum och ett konferensrum. Vår önskan är att vi här kommer att få möjlighet att träffa och samla många grupper som vill göra studiebesök på vårt moderna Energi & Miljöcenter.

Tidsplan

Byggnaden beräknas vara tät under februari 2023, därefter fortsätter det invändiga arbetet. Den beräknas stå färdig under sommaren 2023. Utrustningen som ska distribuera fjärrvärmen från värmeanläggningen ut på fjärrvärmenätet beräknas vara i drift under hösten 2023.

Kontakt

Har du frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta oss på info@ueab.se eller 0321-53 23 00.

Ny
fjärrvärmeanläggning

Markarbeten har utförts på den tilltänkta tomten

Om projektet

Under våren 2023 ska byggnationen av den nya fjärrvärmecentralen påbörjas. Denna panncentral kommer att innehålla två flispannor och ha modern teknik för att både filtrera rökgasen och utvinna extra energi genom kondensering av rökgasens vattenånga. Flispannorna byggs i färdiga moduler som levereras med lastbil till uppställningsplatsen. Det största arbetet på plats är att bygga ett nedsänkt flisförråd som ska rymma 1200 kubikmeter bränsle till pannorna.

Behovet av denna nya panncentral har funnits under flera år. Detta eftersom fjärrvärmenätet expanderat med flera stora kunder samt att pelletspannan som finns i panncentralen bakom sim- & sporthallen är uttjänt efter nära 25 år i tjänst. Panncentralen som byggs kommer bland annat förse Ulricehamns fjärrvärmekunder med värmeenergi under sommarperioden, då pelletsfabriken har sitt kombinerade service- och semesterstopp. Under vintermånaderna när Scandbios värmeproduktion inte räcker till för Ulricehamns fjärrvärmekunder kommer den nya anläggningen leverera kompletterande värmeenergi till nätet.

Tidsplan

Pannorna, som byggs i moduler, börjar tillverkas i januari 2023 men kommer till Vist först under sommaren 2023. Byggstarten för flisförrådet planeras till februari och beräknas att stå färdigt under sommaren 2023. Den färdiga fjärrvärmeanläggningen beräknas vara i drift till vintern 2023/2024.

Kontakt

Har du frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta oss på info@ueab.se eller 0321-53 23 00.

Nytt
reningsverk

Nytt reningsverk placeras norr om R40

Om projektet

En del av vårt uppdrag gäller kommunal avloppsrening. Det stora centrala reningsverket i Ulricehamn byggdes 1955. Anläggningen har uppgraderats genom åren, men vi har nått den gräns då ökande invånarantal och ökade krav på rening gör det ohållbart att fortsätta utveckla vår gamla anläggning. Istället riktas nu blickarna framåt mot ett nytt reningsverk på samma tomt som den där den nya fjärrvärmeanläggningen nu byggs. Två reningsverk blir ett, då det nya reningsverket dimensioneras för att rena spillvatten ifrån både Ulricehamns och Timmeles reningsverk. Det nya reningsverket kommer att vara mer energi- och resurseffektivt än tidigare lösning, samt ha modernare teknik som skapar en ännu renare slutprodukt.

Tidsplan

Planeringen av ett nytt reningsverk startade 2015. Processen är omfattande och planen är att ett nytt reningsverk skall stå klart 2030. Fram till dess ska det, utöver att byggas ett nytt reningsverk, byggas en pumpstation vid det befintliga reningsverket i centralorten. Dessutom krävs omfattande ledningsdragning mellan de befintliga reningsverken och det nya.

Kontakt

Har du frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta oss på info@ueab.se eller 0321-53 23 00.

Vy över centrala Ulricehamn. Från sjön.

Ulricehamn växer!

Översiktsplanen för Ulricehamns kommun tar sin utblick mot 2040, och är en kommuntäckande plan som är vägledande för den fysiska planeringen i den geografiskt största kommunen i Västra Götaland. Översiktsplanen beskriver hur Ulricehamns kommun ska utvecklas hållbart.

Vill du jobba med oss?

Vill du vara med och bygga framtidens Ulricehamn? Team Energi präglas av en mycket familjär anda där ansvarstagande, engagemang och entreprenörskap ses som en självklarhet. När du besöker oss välkomnas du alltid av en härlig teamkänsla med mycket hjärta och omsorg. Välkommen till ett härligt gäng, där vi arbetar tillsammans för Ulricehamn!

Man på cykel
Skip to content