Hem / Stora projekt

Ulricehamns Energi

Stora projekt

Det är vi på Ulricehamns Energi som, till stor del, ansvarar för infrastrukturen i Ulricehamns kommun. När kommunen växer så växer vi. Vi har ständigt hundratals projekt på gång. Det handlar om allt ifrån mindre renoveringar till större utförandeprojekt. Nedan presenterar vi några av de större projekten vi håller på med just nu. För framtidens Ulricehamn!

Gågatan, etapp 1

Om projektet

Måndagen den 16 januari 2023 påbörjades arbetet med att renovera Ulricehamns fina gågata. Projekt Gågatan är indelat i fyra etapper. Vårt arbete med etapp ett, mellan Stora Torget och Järnvägstorget, beräknas vara klar den 1 maj i år. Vårt uppdrag innefattar servisbyten och ledningsrenovering. Därefter kommer Terranor att färdigställa markytan med gatsten. Initiativet är ett samverkansprojekt mellan Ulricehamns kommun och oss på Ulricehamns Energi. Under byggtiden kommer framkomligheten att vara begränsad. Tack för visad förståelse!

Tidsplan

Projektet är indelat i fyra etapper. Den första etappen beräknas vara klar under sensommaren 2023.

Kontakt

Har du frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta oss på info@ueab.se

Nya smarta elmätare

Om projektet

Efter ett beslut av regeringen, har alla elnätsföretag fått uppdraget att byta ut eller uppgradera elmätarna i hela Sverige till nya, smarta elmätare med flera nya funktioner. Vi på Ulricehamns Energi kommer i samband med bytet av elmätare också byta ut alla fjärrvärmemätare. Har du oss som leverantör, kommer du i god tid före mätarbytet att få information skickad till dig. Du behöver alltså inte göra något förens vi kontaktar dig.

Tidsplan

Vår målsättning är att arbetet med att byta alla mätare kommer att färdigställas i slutet av 2023. Vårt nät är indelat i olika områden. Byten måste ske områdesvis för att vi skall kunna säkerställa kvalitén i våra leveranser. Enskilda fastigheter kommer inte kunna prioriteras.

Kontakt

Har du frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta oss på info@ueab.se

Fiber på landsbygd

Om projektet

Bolagets fiberutbyggnad påbörjades redan 2001 och till en början var det framför allt kommunala förvaltningar, företag och större fastighetsägare som efterfrågade bättre kommunikationsmöjligheter. På senare år har tillgång till snabb och stabil kommunikation alltmer blivit en förutsättning för att kunna leva, verka och bo i dagens samhälle.

Tidsplan

98 % av kommunens invånare har fått möjlighet att ansluta sig till vårt fibernät. Arbetet med att möjliggöra snabb uppkoppling även åt de sista procentenheterna pågår. Här kan du läsa mer om våra pågående projekt.

Kontakt

Har du frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta oss på info@ueab.se

Nytt Energi- & Miljöcenter

Ulricehamns Energis styrelse tog för flera år sedan ett inriktningsbeslut om att uppföra en skogs­flis­panna, alter­nativt flera pannor, på totalt 4-6 MW som ersättning för den gamla uttjänta pellets­pannan vid sim­hallen. Den gamla pannan är lokaliserad i central skolmiljö, varför bolaget föreslog en ny placering på Vist – samlokali­serat med nästa generation av reningsverk. Efter en omfattande juridisk process godkändes en ny detaljplan i slutet på 2020 och nu är arbetet med ett nytt Energi- & Miljöcenter i full gång. Förberedande markarbeten genomfördes under 2021 och 2022 påbörjades byggnationen av en personal- och teknikbyggnad.

Personal- &
Teknikbyggnad

Om projektet

Under hösten 2022 påbörjades byggnationen av en personal- och teknikbyggnad, som kommer att bli gemensam för både värmeanläggningens och reningsverkets driftpersonal. Halva byggnaden ska inrymma teknisk utrustning som distribuerar värme ut på fjärrvärmenätet. Den andra halvan av byggnaden kommer att bestå av driftcentraler, omklädningsrum, lunchrum och ett konferensrum. Vår önskan är att vi här kommer att få möjlighet att träffa och samla många grupper som vill göra studiebesök på vårt moderna Energi & Miljöcenter.

Tidsplan

Byggnaden beräknas vara tät under februari 2023, därefter fortsätter det invändiga arbetet. Den beräknas stå färdig under sommaren 2023. Utrustningen som ska distribuera fjärrvärmen från värmeanläggningen ut på fjärrvärmenätet beräknas vara i drift under hösten 2023.

Kontakt

Har du frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta oss på info@ueab.se

Ny
fjärrvärmeanläggning

Om projektet

Under våren 2023 ska byggnationen av den nya fjärrvärmecentralen påbörjas. Denna panncentral kommer att innehålla två flispannor och ha modern teknik för att både filtrera rökgasen och utvinna extra energi genom kondensering av rökgasens vattenånga. Flispannorna byggs i färdiga moduler som levereras med lastbil till uppställningsplatsen. Det största arbetet på plats är att bygga ett nedsänkt flisförråd som ska rymma 1200 kubikmeter bränsle till pannorna.

Behovet av denna nya panncentral har funnits under flera år. Detta eftersom fjärrvärmenätet expanderat med flera stora kunder samt att pelletspannan som finns i panncentralen bakom sim- & sporthallen är uttjänt efter nära 25 år i tjänst. Panncentralen som byggs kommer bland annat förse Ulricehamns fjärrvärmekunder med värmeenergi under sommarperioden, då pelletsfabriken har sitt kombinerade service- och semesterstopp. Under vintermånaderna när Scandbios värmeproduktion inte räcker till för Ulricehamns fjärrvärmekunder kommer den nya anläggningen leverera kompletterande värmeenergi till nätet.

Tidsplan

Pannorna, som byggs i moduler, börjar tillverkas i januari 2023 men kommer till Vist först under sommaren 2023. Byggstarten för flisförrådet planeras till februari och beräknas att stå färdigt under sommaren 2023. Den färdiga fjärrvärmeanläggningen beräknas vara i drift till vintern 2023/2024.

Kontakt

Har du frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta oss på info@ueab.se

Nytt
reningsverk

Om projektet

En del av vårt uppdrag gäller kommunal avloppsrening. Det stora centrala reningsverket i Ulricehamn byggdes 1955. Anläggningen har uppgraderats genom åren, men vi har nått den gräns då ökande invånarantal och ökade krav på rening gör det ohållbart att fortsätta utveckla vår gamla anläggning. Istället riktas nu blickarna framåt mot ett nytt reningsverk på samma tomt som den där den nya fjärrvärmeanläggningen nu byggs. Två reningsverk blir ett, då det nya reningsverket dimensioneras för att rena spillvatten ifrån både Ulricehamns och Timmeles reningsverk. Det nya reningsverket kommer att vara mer energi- och resurseffektivt än tidigare lösning, samt ha modernare teknik som skapar en ännu renare slutprodukt.

Tidsplan

Planeringen av ett nytt reningsverk startade 2015. Processen är omfattande och planen är att ett nytt reningsverk skall stå klart 2030. Fram till dess ska det, utöver att byggas ett nytt reningsverk, byggas en pumpstation vid det befintliga reningsverket i centralorten. Dessutom krävs omfattande ledningsdragning mellan de befintliga reningsverken och det nya.

Kontakt

Har du frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta oss på info@ueab.se

Vy över centrala Ulricehamn. Från sjön.

Ulricehamn växer!

Översiktsplanen för Ulricehamns kommun tar sin utblick mot 2040, och är en kommuntäckande plan som är vägledande för den fysiska planeringen i den geografiskt största kommunen i Västra Götaland. Översiktsplanen beskriver hur Ulricehamns kommun ska utvecklas hållbart.

Vill du jobba med oss?

Vill du vara med och bygga framtidens Ulricehamn? Team Energi präglas av en mycket familjär anda där ansvarstagande, engagemang och entreprenörskap ses som en självklarhet. När du besöker oss välkomnas du alltid av en härlig teamkänsla med mycket hjärta och omsorg. Välkommen till ett härligt gäng, där vi arbetar tillsammans för Ulricehamn!

Man på cykel
Skip to content