Pågående arbeten

Pågående arbeten

Väg och Fjärrvärme

Anläggningsavdelningen arbetar för fullt med vårsopningen. Det är i år ett tidsödande arbete, då det är ovanligt mycket sand på gatorna efter denna vinter. Samtidigt har vi påbörjat lite mindre entreprenader såsom en ny busshållplats på Jönköpingsvägen. På fjärrvärmesidan kommer vi inom kort påbörja arbeten på Vist industriområde, där vi bygger stamledning längre norrut och ansluter en ny fastighet.

VA

VA-arbete pågår i Gällstad där vi ansluter Frölunda by samt Lager 157:s kontor. I dagsläget har vi precis installerat en ny pumpstation och ledningsdragning genom ån kommer att ske så snart det blir lägre flöde. Vi samförlägger med fiber i detta arbete. I Röshult har vi nu tätat inläckaget  av grundvattnet.

I dagarna har vi också inlett saneringsarbeten på Ekmansgatan i Ulricehamn.

Fiber

När det gäller landsbygdsprojekt så pågår utbyggnad i områdena ”Hällstad/Väby” samt ”Marbäck landsbygd”. Projektet ”Hällstad/Väby” sambyggs med förstärkningar av vårt eget elnät i området och hela entreprenaden beräknas vara färdigställd under februari 2018. Projektet ”Marbäck landsbygd” har precis startats upp och beräknas pågå under hela 2018. Utöver dessa projekt kommer vi i vår påbörja utbyggnad i projektet ”Landsbygdsfiber Norra Ulricehamn”, vilket omfattar ca 600 hushåll.

EL

Ombyggnad av nätstation vid Resurscenter och Lassalyckan pågår.

Rasering av luftledning mellan Väby-Älmestad samt mellan Älmestad till Möne kyrka pågår.

Sambyggnadsprojektet mellan El och Fiber i Hökerum pågår med att vi kopplar in de nya elkablarna där det är möjligt. De sista delarna av sambyggnaden mellan El och Fiber avslutades under januari månad och elarbetet i Hökerum återupptas i vår.

Planering

Vi jobbar med projektering av banprofil och ledningar samt kalkyler för dessa arbeten inför Världscupen 2019.

Flera nybyggnadskartor har färdigställts och någon ytterligare väntar på färdigställande. VA-projektering pågår inför flytt av ledningar p.g.a. biblioteksbygget. Projektering görs också för va-sanering norr om kiosken i Timmele. Arbete pågår med registeruppdatering och åtgärdsförslag för alla brandvattentag i kommunen vilka SÄRF sagt sig ej behöva längre. El-projektering pågår för ledningsomläggning i Hökerum.

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!