Pågående arbeten

Pågående arbeten

FJÄRRVÄRME & SERVICE

I centralorten kommer Tre Rosors förskola och Höjdgatan 26 att byggas om och till, vilket innebär ett ökat värmebehov. På Rektorsvägen bygger Mordenfeldt om en fastighet till lägenheter som skall anslutas till fjärrvärme.

Service

På Handelsträdgården har vår personal färdigställt arbetet när det gäller vatten/avlopp, el och fiber. Nu pågår uppbyggnad av gator och i sommar ska det asfalteras. Runt området vid Mc Donalds planteras buskar och träd. Arbetet beräknas vara klart före semestern. På Tre Rosors väg Bogesundsgatan/Stadskogen pågår beläggningsarbeten. Arbetet beräknas vara klart före semestern. Många fordon har bytts ut och fler kommer att bytas före och precis efter semestern.

VATTEN & AVLOPP

Ombyggnationen är klar på Älmestads reningsverk. I Gällstad pågår projektering av dagvattenhantering i området kring det planerade Samverkanshuset. Arbete för att undersöka ledningsstatus pågår på de sträckor som ingår i kommunens beläggningsplan 2019. I Hökerum har vi påbörjat arbetet med ovidkommande vatten i spillvattenledningar genom okulärbesiktning av brunnar och filmade ledningar. Under riksväg 46 arbetar vi med tryckning av nytt vatten och avlopp. Arbetet beräknas vara klart till semestern. På flera ställen runt om i kommunen pågår byten av service- och avstängningsventiler.

På gatusidan fortsätter projekteringen av cirkulationsplatser vid Lillsjövägen och Bogesundsgatan/Falköpingsvägen, i samband med planarbetet för kvarteren Daltorp och Tegelbruket. Projekteringsarbetet fortsätter även för en ny bussficka vid korsningen Grönahögsvägen/Tre Rosors Väg. På Övreskog projekteras gasledningar för anslutning av de 7 nya brunnarna.

FIBERNÄT

Våra fiberprojekt fortlöper enligt plan och utbyggnad pågår för fullt inom flera områden av kommunen. Vi räknar med att det, även i år, blir över 1000 st. nya kunder.

I vårt projekt ”Fiber till villa” pågår utbyggnad för närvarande i delar av centrala Ulricehamn. När det gäller landsbygd så pågår utbyggnad i projekten Norra och Södra Ulricehamn, vilka tillsammans möjliggör fiberanslutning för drygt 1000 hushåll.

Den digitala motorvägen österut

Den digitala motorvägen kommer före den fysiska motorvägen även österut mot Jönköping i form av ny stamfiber. På uppdrag av Ulricehamns Kommun bygger vi ny stamfiber mot Jönköping. I samband med detta möjliggörs också fiberanslutning för angränsande landsbygdsområden.

Arbetet beräknas vara färdigställt under 2019.

ELNÄT & GATLJUS

Slutarbetet med ändringen av elnätet i Hökerum pågår efter diverse samförläggningar med Fibernätet i området. Arbete pågår även i Timmele med att byta nätstationen vid Ätradalsskolan och detta medför även förändringar på hela 12 kV-nätet i Timmele.

Gatubelysning

Vårt omfattande projekt att inventera och dokumentera all gatubelysning pågår. Målet är att vi skall ha inventerat 75 % av vårt gatubelysningsnät till årets slut. Vi har i hittills i år inventerat 2 038 st. av de 2 389 ljuspunkterna som krävs i år.

Förstärkningsarbete med nya gatubelysningskablar, fundament och stolpar i Gällstad-Rånnaväg med omnejd pågår fortfarande. Det är områden som rustas upp i samband med fiberutbyggnaden i området.

AVFALL

Uppstart av matavfallsinsamling har skett 1 maj. Inför uppstarten fick huvuddelen av kunderna, både hushåll och köksverksamheter sina svarta plastpåsar för att kunna påbörja sin utsortering direkt av matavfallet. På återvinningscentralen har anpassningar skett t ex gällande containrar, tömningsplats, nya fordon och vågar. Soptömning sker mellan kl 6.00 och 22.00. Arbete pågår fortsatt gällande förutsättningar för att anlägga en solcellspark.

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!