Vi är Reko

Vi är Reko

Ulricehamns Energi är ett Reko fjärrvärmeföretag sedan 2009. Reko fjärrvärme innebär att vi är ett kvalitetssäkrat fjärrvärmeföretag, utsett av branschorganisationen Energiföretagen. Kraven för att bli ett Reko fjärrvärmeföretag är bland annat att vi särredovisar fjärrvärmeverksamheten, att vi gör en verksamhetsgenomlysning samt håller årliga informationsmöten. För dig som kund innebär det tydligare och mer lättillgänglig information om exempelvis verksamheten och prisförändringar samt en öppnare dialog.

Reko fjärrvärme utgår från tre ledord:

Öppenhet – för att ge kunder möjlighet att bedöma leverantörernas verksamhet och produkter

Jämförbarhet – för att möjliggöra välgrundade bedömningar av olika fjärrvärmeleverantörer och lokala konkurrerande alternativ

Förtroende – för att utveckla långsiktiga relationer och möjliggöra välgrundade val

Symbol för Reko Fjärrvärme

Hur blir man ett REKO Fjärrvärmeföretag?

Kvalitetsmärkningen Reko Fjärrvärme är något som varje fjärrvärmeföretag själva får ansöka om hos Energiföretagen. Alla leverantörer som är medlemmar i Svensk Fjärrvärme kan ansöka om inträde. Nämnden granskar och beviljar eller avslår ansökan. Mer information om Reko finns på www.energiforetagen.se

Läs mer om vad Reko fjärrvärme innebär i foldern (extern PDF)

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!

Frågor och svar

Vad är egentligen fjärrvärme?

Fjärrvärme är vatten som värms upp i ett värmeverk och pumpas ut i ett rörsystem. Det varma vattnet leds från värmeverket till husen via ett slutet rörsystem. I husets fjärrvärmecentral finns två värmeväxlare som överför värmen både till det vatten som pumpas runt i elementen och till varmvattnet. Det avkylda vattnet går tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt.

Varför anses fjärrvärme vara ett miljövänligt uppvärmningsalternativ?

Det speciella med fjärrvärmen i Ulricehamn är att vi tar tillvara energi som annars skulle gå förlorad, som exempelvis spillvärmen från industrin, rester från skogsavverkning, avfall och förnyelsebara bränslen. På Ulricehamns Energi producerar vi en del av värmen själva, men den största delen kommer från spillvärme vid pelletsfabriken på Vist industriområde här i Ulricehamn.

Hur ekonomisk är fjärrvärme i jämförelse med andra sätt att värma sitt hus?

Priset på fjärrvärme utvecklas bättre än alternativa uppvärmningssätt. Eftersom fjärrvärmeverken är flexibla och kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång kommer prisnivån att förbli attraktiv i förhållande till andra uppvärmningsformer.

Är det inte stora värmeförluster i fjärrvärmeledningarna?

Nej, endast cirka 10 procent av värmeenergin går förlorad i fjärrvärmeledningarna mellan värmeverk och kund. Sammantaget bidrar fjärrvärme till att samhället hushållar mycket bättre med energi och naturresurser.

Får vi tillräckligt med varmvatten med fjärrvärme?

Ja, det räcker till exempel till flera jacuzzibad i följd. I en fjärrvärmecentral produceras varmvatten omedelbart och kontinuerligt. Det innebär att tillgången på varmt vatten är nästan obegränsad. Dessutom hettas vattnet upp till över 50 grader, vilket ger en god varmvattenkvalitet.

Vad händer om fjärrvärmenätet går sönder?

Som kund märker du inte några dramatiska förändringar. Det enda som händer är att det blir blött och varmt i marken. Vattnet i fjärrvärmenätet strömmar i ett helt separat system från exempelvis varmvattnet i våra kranar och det vatten som används i elementen.

Vad är en värmeväxlare och hur fungerar den?

Värmeväxlaren är hjärtat i fjärrvärmecentralen. Den överför värme från ett system till ett annat utan att vattnet i de båda systemen blandas med varandra. Varmvattnet i duschen till exempel värms upp av vattnet i fjärrvärmesystemet.

Kan jag få fjärrvärme?

Det beror på hur din fastighet är belägen i förhållande till fjärrvärmenätet. Klicka på länken och se vårt fjärrvärmenät.

Finns det några svagheter med fjärrvärme?

Fjärrvärme passar bara i tätorter (som dock kan vara relativt små) och kräver dessutom att många användare ansluter sig. Det kan alltså vara svårt att som enskild villaägare ansluta sig till ett fjärrvärmesystem om inte grannarna också vill göra det.

Vad är fjärrvärmelagen?

Tidigare reglerades fjärrvärmeverksamhet via ellagen. Nu anser myndigheterna att fjärrvärme är en så omfattande verksamhet, inte minst genom den miljönytta den ger samhället, att man vill reglera den i en egen lag (SFS 2008:263).

Vad innebär lagen för mig som kund?

Lagen stärker din ställning som kund. Den ger dig möjlighet till insyn i fjärrvärme-verksamheten genom att ställa redovisningskrav på fjärrvärmebolagen. Andra krav i lagen är att prisinformation ska finnas tillgänglig och att förändringar i avtalsvillkor ska meddelas två månader innan de får börja gälla. Vid förändring av avtalsvillkor som är till ensidig nackdel för dig som kund har du rätt till förhandling kring villkoren.

Begäran om förhandling ska skickas in inom tre veckor från det att du meddelats om förändringen. Du har även rätt till medling och rätt att säga upp avtalet om du inte är nöjd med förhandlingen. Medlingen hanteras av en fjärrvärmenämnd tillsatt av Energimyndigheten.

Mitt varmvatten är grönt?

Fjärrvärmevattnet är färgat med det ofarliga ämnet Pyranin för att lättare upptäcka eventuella läckor i systemet. Om ditt varmvatten är grönt vill vi att du kontaktar oss.