Priser & Villkor

Priser och villkor

Elnätspriser och allmänna avtalsvillkor för 2018

Energiskatt på el för 2019

Riksdagen har beslutat att energiskatten från och med 1 januari 2019 blir 34,7 öre/kWh (43,38 öre/kWh inklusive moms). Detta innebär en höjning med 1,6 öre/kWh jämfört med 2018. Den förklaras dels av en tidigare beslutad nivåhöjning på 1,2 öre/kWh, dels en årlig indexuppräkning på 0,4 öre/kWh.

Det är ditt elnätsföretag (Ulricehamns Energi AB) som fakturerar din energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.

Avtalsvillkor privatkunder

Ditt abonnemang hos oss regleras av de allmänna avtalsvillkor som Energiföretagen Sverige och Konsumentverket har tagit fram gemensamt.
Avtalsvillkoren träder i kraft i samband med att du startar ett abonnemang hos oss.

Du hittar villkoren i sin helhet här:

Avtalsvillkor företag

Elleverans i Sverige regleras av allmänna avtalsvillkor som Svensk Energi och Konsumentverket gemensamt har tagit fram.

I samband med att du startar ett elabonnemang hos oss träder avtalsvillkoren i kraft. För företag finns två olika avtalsformer, avtal för näringsidkare (N) samt avtal för kunder med högspänningsabonnemang (H).

Avbrottsersättning

Vid ett strömavbrott som varar längre än tolv timmar har du rätt till ersättning. Hur stor ersättningen blir beror på hur lång tid avbrottet varat och vilken din årliga nätkostnad är.

Ingen elnätskund behöver höra av sig med krav om ersättning. Avbrottsersättning betalas ut till berörda privat- och företagskunder genom fakturan.

Den lägsta ersättning som betalas ut är 12,5 procent av kundens årliga nätkostnad. Ersättningen är aldrig mindre än 1000 kronor.

Läs mer om avbrottsersättning på energimarknadsbyrån

Ersättningsnivå
Avbrottsperiod
Ersättning av årlig nätkostnad
Minimibelopp ersättning
12−24 timmar 12,5 % 1 000 kr
24−48 timmar 37,5 % 2 000 kr
48−72 timmar 62,5 % 3 000 kr
72−96 timmar 87,5 % 4 000 kr

 Du kan maximalt få tre års nätavgifter per avbrott.

Undantag från rätten till avbrottsersättning

Det finns några kriterier som undantar rätten till avbrottsersättning:

 • Om du har haft ström mer än två timmar innan ett nytt avbrott inträffar räknas den nya störningen som nytt avbrott.
 • Om du redan var frånkopplad då avbrottet inträffade.
 • Om avbrottet orsakats av fel i stamnätet som ägs och drivs av statliga Svenska Kraftnät eller regionnätet som ägs av Vattenfall.
 • Om elöverföringen bryts på grund av säkerhetsskäl eller för att bevara god drift- och leveranssäkerhet.
 • Om avbrottet beror på ett hinder utanför vår kontroll som vi inte kunnat förutse eller undvika. Till exempel ett för det drabbade området extremt väderförhållande.
 • Ersättning kan komma att reduceras om vädret varit så dåligt att det inte varit möjligt för oss att avhjälpa felet.
Skador på egendom

Kunder som drabbats av direkta skador vid elavbrott bör alltid kontakta sitt eget försäkringsbolag. Om skadorna skulle visa sig bero på att vi på Ulricehamns Energi inte levt upp till vårt ansvar kan skadestånd från oss bli aktuellt. Om det är aktuellt bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Skadestånd

I första hand ska du som kund kontakta ditt försäkringsbolag för skadeståndsanspråk.

Om du som konsument har fått en påvisbar ekonomisk skada som uppkommit genom ett elavbrott kan du enligt reglerna i ellagen har rätt till skadestånd. Detta är oberoende av elavbrottets längd. Skadestånd omfattar ersättning för utgifter om inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.

Krav om skadestånd ska ställas inom två år från att skadan inträffat. I annat fall förlorar du rätten till ersättning enligt lagen.

I de fall avbrottsersättning utbetalas kommer motsvarande belopp att avräknas från eventuellt skadeståndsbelopp. Skadestånd kan komma att jämkas efter vad som är skäligt om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för Ulricehamns Energi AB.

Elanvändaren har inte rätt till skadestånd om nätföretaget visar att avbrottet beror på ett hinder utanför nätföretagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder företaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

För att få vägledning kring skadestånd, undantag och jämkning, kan elanvändaren vända sig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till kommunens konsumentvägledare. För att få beslutet prövat kan elanvändaren vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

En näringsidkare som kan visa att ett nätföretag handlat vårdslöst eller försumligt har rätt till skadestånd vid elavbrott enligt skadeståndslagens regler (1972:207). Näringsidkaren kan vara berättigad till skadestånd oberoende av avbrottets längd.

Anmälan om skadestånd

Anmälan ska vara skriftlig och du bör använda punkterna nedan som stöd. Kvitton och annat som kan styrka att kostnaderna varit nödvändiga och skäliga ska bifogas. Kom ihåg att du som elanvändare är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa din skada.

Skadeanmälan bör innehålla följande uppgifter:
 • Ort och datum
 • Anläggningsid för din elanslutning (framgår av elnätsfakturan)
 • En beskrivning av den skada som kravet avser
 • En beskrivning av de skadebegränsade åtgärder som du vidtagit
 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefon
 • Adress
 • Postnummer
 • Postort

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!