Mina sidor

Mina Sidor

Håll koll på dina fakturor och din el och fjärrvärmeförbrukning dygnet runt! Använd gärna vår  app som du enkelt laddar ner i din telefon eller klicka på knappen nedan och du kan följa din el och fjärrvärmeförbrukning. Tjänsterna är kostnadsfria och kan hjälpa dig i användandet på ett smartare sätt.

UEAB-appen

För ett antal år sedan utvecklade vi en egen App som vi döpte till UEAB-Appen. Vi var först i Sverige med den här typen av App och enligt kundernas omdömen var det ett klokt beslut vi tog.

Via Appen kan du bland annat se hur mycket el du gjort åt den senaste tiden, månaden och timmen. Det innebär att du överlag får en bra bild på vilket sätt du använder din ”elenergi”. Har du fjärrvärme installerad där du bor kan du se hur klimatsmart vår bränslemix är just för dagen och du får information om fjärrvärmens timvärde samt medeltemperaturen per dygn. I Appen hittar du också betalningsunderlag för tjänsterna elnät, elhandel, fjärrvärme och VA samt information om våra öppettider samt vilka datum och platser insamlingen av grovsopor sker.

Appen laddas gratis ned via App Store eller Android Market.

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!

Frågor och svar

Hur gör man för att säkra upp eller ned och vad kostar det?

Säkrings-/passdelsbyte är ett installationsarbete som bara en behörig elektriker får göra. Kostnaden varierar från fall till fall.

Kan företag och privatkunder ha samma elnätsavgifter?

Elnätsavgiften är olika inom varje geografiskt prisområde (nätkoncessionsområde) för samma kund typ. Med kund typ menar vi vilken säkring du har och till vilken tariffgrupp du tillhör. Företag och privatkunder kan ha samma elnätsavgift om de har samma Säkringsstorlek och tariff.

Hur fungerar elsystemet?

De flesta kraftstationer i landet (vattenkraftstationer, större kraftvärmeverk, kärnkraftverk etc) matar in sin genererade elenergi på det stora landsomfattande stamnätet. Stamnätet ägs av affärsverket Svenska Kraftnät. Spänningen på elnätet är 400 000 volt, (400 kV). Stamnätet är som elens motorvägar. Därefter transformeras elen till 130 000 volt, (130 kV) och förgrenas ut i regionala elnät. Till dessa nät är de flesta av landets lokala elnätsföretag anslutna genom en eller flera transformatorstationer. Via elnätsföretagens lokala elnät transformeras elen ner till 400 volt (0,4 kV) som är den normala leveransspänningen till hushåll, näringsidkare och offentliga lokalinnehavare. Elnätskunder med större elbehov är ofta anslutna till en högre spänningsnivå och transformerar själva sin el till den nivå som de behöver.

Kan man lita på elmätaren?

I 99,99 % av fallen går mätaren till din förmån. Om du ändå misstänker att det är fel på mätaren kan vi sätta upp en mätare parallellt med din befintliga för att kontrollera förbrukningen. Är du ändå inte nöjd kan vi skicka mätaren på kontroll till en auktoriserad verkstad. Om mätaren då visar sig vara felfri får du betala kostnaden för den utförda kontrollen.

Vem äger elmätaren? Den betalades ju vid nyanslutningen.

Du betalade inte elmätaren vid anslutningen. Det är vi, Ulricehamns Energi som äger elmätaren. Kostnaden för elmätaren och underhåll ingår i den löpande nättariffen.

Vad kostar det att bli ansluten till elnätet och hur gör man?

Kontakta oss för en offert. Du kan även fråga din elinstallatör (en behörig elektriker).

Vad ska jag göra för att få ut avbrottsgaranti?

Om överföringen av el avbryts helt under en sammanhängande period om minst tolv timmar har du som el användaren rätt till avbrottsersättning. När avbrottsersättning beräknas skall en period med avbruten överföring av el (avbrottsperiod) anses avslutad vid den tidpunkt då avbrottet upphört, om överföringen därefter har fungerat oavbrutet under de närmast följande två timmarna.

Avbrottsersättningen skall för en avbrottsperiod om minst tolv timmar och högst tjugofyra timmar betalas med 12,5 procent av din beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 2 procent av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring avrundat till närmast högre hundratal kronor.

Om avbrottsperioden är längre än tjugofyra timmar skall för varje därefter påbörjad 24-timmarsperiod ytterligare ersättning betalas med 25 procent av din beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 2 procent av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundratal kronor.

Avbrottsersättningen skall för en avbrottsperiod uppgå till högst 300 procent av din beräknade årliga nätkostnad.

Vi betalar automatiskt ut avbrottsersättningar enligt villkor enligt ovan som regleras på din elräkning.

Du har dock inte rätt till avbrottsersättning om

1. avbrottet beror på din egen försummelse.

2. överföringen av el avbryts för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet och avbrottet inte pågår längre än åtgärden kräver

3. avbrottet är hänförligt till ett fel i nätägarens ledningsnät och felet beror på ett hinder utanför dennes kontroll som nätägare inte skäligen kunde förväntas ha räknat med, och vars följder nätägaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, eller

4. avbrottet är hänförligt till ett fel i ett ledningsnät vars ledningar har en spänning om 220 kilovolt eller mer.