Elnät

Ulricehamns energi

Det är vi på Ulricehamns Energi som äger och ansvarar för elnätet och gatubelysningen i stora delar av bygden. Vi äger stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning som krävs för att elleveranserna ska fungera. Vi ansvarar för investeringar i nätet, utbyggnaden, underhåll och mätning.

Att vara nätägare betyder att vi, inom vårt geografiska område, har skyldighet att tillhandahålla elnätet till dig och våra övriga kunder. Du kan inte välja ditt nätbolag men du kan själv välja vem du köper din el ifrån, men oavsett vem du väljer ser vi alltid till att transportera hem elen till dig, det vill säga vi ser till att strömmen kommer till din fastighet. På vägen hem till dig transformeras elen ner från 130 000 volt till användbar hushållsel på 230 volt.

El och elnät är kanske inget man tänker på i vardagen precis. Bara när en olycka är framme. När kyl, frys och tvättmaskin inte fungerar. Eller maskinerna och datorerna på jobbet. Men framför allt när TV:n eller belysningen slocknar. Då är det bara att kontakta oss, vi har beredskap dygnets alla timmar. Vår primära och helt avgörande uppgift är att skapa ett säkert och stabilt elnät med så få avbrott som möjligt. Oavsett väder och vind.

Möjligheten att låta dig och våra övriga kunder tanka ”miljövänligt” tror vi också kan bidra till kommunens attraktivitet. Sedan invigningen av vår första laddstolpe för elbilar 2014, har laddstationerna utökats och statistiken talar sitt tydliga språk. Ulricehamn ligger väl till, jämfört med övriga Sverige , gällande antalet laddpunkter per 1 000 invånare

Säkrare elnät ger bättre miljö!

Vår primära uppgift är att skapa ett säkert och stabilt elnät. Med så få avbrott som möjligt, oavsett väder och situation.

Våra ständigt pågående om- och nybyggnadsprojekt innebär att vi får ett säkrare elnät i takt med att gamla kablar och oisolerad luftledning utrangeras i jämn takt.

Stormsäkringsprojekt

Vårt stormsäkringsprojekt syftar till att minska elavbrotten och säkra driften vid framförallt stormar och orkaner.

Arbetet innebär att vi byter luftburna elledningar mot nedgrävd kabel. Ett arbete som både är arbetskrävande och kostsamt men lönande på sikt! Vi blir mindre känsliga för väder och vind och du får en säkrare elleverans.

Sedan starten har vi ersatt dåvarande luftledning med kabel, vilket innebär att tidigare ledningsgator återlämnas till respektive markägare. Ledningsgator som sedan kan återanvändas för produktion av skog. En riktig miljöinsats med andra ord!

Elområden

Elområden

Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med många olika verksamhetsområden. En viktig uppgift för Svenska Kraftnät är att transportera el på det så kallade stamnätet för el – elens motorvägar. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten.

Svenska Kraftnät ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el i Sverige. Från den 1 november 2011 kommer Sverige att vara indelat i fyra elområden. Ett beslut som går i samma linje som EU.s strävan att skapa en gemensam elmarknad där kunden ska kunna köpa el från vilket elhandelsföretag som helst inom Europa.

För dig som kund innebär det att elpriserna varierar, beroende på var i Sverige du använder din el. Elen blir generellt billigare att använda i norr, där det är överskott på el. Den blir dyrare att använda i söder, där det är underskott på el. Ulricehamn tillhör elområde Stockholm.

Läs mer om elområdena och se en karta på Svenska Kraftnäts hemsida.

Vårt nätområde

Elmarknaden är genom lagstiftning delad i elnätverksamhet och elhandel.

Ulricehamns Energi är ett av ca 180 företag som äger elnäten i Sverige. Det är Energimarknadsinspektionen som beviljar tillståndet, så kallad koncession. Energimarknadsinspektionen utövar också tillsyn över priser och leveranskvalitet.

Du kan inte välja ditt nätbolag, däremot kan du fritt välja din elhandlare då elhandeln är avreglerad. Vi överför energin hem till ditt hem från den elhandlare du tecknat avtal med.

Mer om nätområde

Vi som nätägare

Att vara nätägare betyder att vi, inom vårt geografiska område, har skyldighet att tillhandahålla elnätet till dig och våra övriga kunder. Vi äger stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning som krävs för att elleveranserna ska fungera. Vi ansvarar för investeringar i nätet, utbyggnad, underhåll och mätning.

På vägen hem till dig transformeras elen ner från 130 000 volt till användbar hushållsel på 230 volt. Vid eventuella störningar har vi en reparationsberedskap för att avhjälpa felen. Att distribuera el handlar om att ge dig trygghet. Dygnet runt året om!

Nätområde

Vi transporterar elström inom Ulricehamns kommuns nordvästra del. Strömmen kommer in till oss från Vattenfall, som äger de överliggande näten.

Vi köper in den på fem olika mottagningsstationer: tre stycken med spänningsnivån 45 000 volt och två med 11 000 volt. Därefter leder vi ut strömmen via kablar och luftledningar till våra nätstationer.

I nätstationerna transformerar vi ner spänningen till 230 volt, vilket är den nivå som de flesta av våra kunder är anslutna till.

Karta över elnätsområde

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!

Frågor och svar

Hur gör man för att säkra upp eller ned och vad kostar det?

Säkrings-/passdelsbyte är ett installationsarbete som bara en behörig elektriker får göra. Kostnaden varierar från fall till fall.

Kan företag och privatkunder ha samma elnätsavgifter?

Elnätsavgiften är olika inom varje geografiskt prisområde (nätkoncessionsområde) för samma kund typ. Med kund typ menar vi vilken säkring du har och till vilken tariffgrupp du tillhör. Företag och privatkunder kan ha samma elnätsavgift om de har samma Säkringsstorlek och tariff.

Hur fungerar elsystemet?

De flesta kraftstationer i landet (vattenkraftstationer, större kraftvärmeverk, kärnkraftverk etc) matar in sin genererade elenergi på det stora landsomfattande stamnätet. Stamnätet ägs av affärsverket Svenska Kraftnät. Spänningen på elnätet är 400 000 volt, (400 kV). Stamnätet är som elens motorvägar. Därefter transformeras elen till 130 000 volt, (130 kV) och förgrenas ut i regionala elnät. Till dessa nät är de flesta av landets lokala elnätsföretag anslutna genom en eller flera transformatorstationer. Via elnätsföretagens lokala elnät transformeras elen ner till 400 volt (0,4 kV) som är den normala leveransspänningen till hushåll, näringsidkare och offentliga lokalinnehavare. Elnätskunder med större elbehov är ofta anslutna till en högre spänningsnivå och transformerar själva sin el till den nivå som de behöver.

Kan man lita på elmätaren?

I 99,99 % av fallen går mätaren till din förmån. Om du ändå misstänker att det är fel på mätaren kan vi sätta upp en mätare parallellt med din befintliga för att kontrollera förbrukningen. Är du ändå inte nöjd kan vi skicka mätaren på kontroll till en auktoriserad verkstad. Om mätaren då visar sig vara felfri får du betala kostnaden för den utförda kontrollen.

Vem äger elmätaren? Den betalades ju vid nyanslutningen.

Du betalade inte elmätaren vid anslutningen. Det är vi, Ulricehamns Energi som äger elmätaren. Kostnaden för elmätaren och underhåll ingår i den löpande nättariffen.

Vad kostar det att bli ansluten till elnätet och hur gör man?

Kontakta oss för en offert. Du kan även fråga din elinstallatör (en behörig elektriker).

Vad ska jag göra för att få ut avbrottsgaranti?

Om överföringen av el avbryts helt under en sammanhängande period om minst tolv timmar har du som el användaren rätt till avbrottsersättning. När avbrottsersättning beräknas skall en period med avbruten överföring av el (avbrottsperiod) anses avslutad vid den tidpunkt då avbrottet upphört, om överföringen därefter har fungerat oavbrutet under de närmast följande två timmarna.

Avbrottsersättningen skall för en avbrottsperiod om minst tolv timmar och högst tjugofyra timmar betalas med 12,5 procent av din beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 2 procent av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring avrundat till närmast högre hundratal kronor.

Om avbrottsperioden är längre än tjugofyra timmar skall för varje därefter påbörjad 24-timmarsperiod ytterligare ersättning betalas med 25 procent av din beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 2 procent av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundratal kronor.

Avbrottsersättningen skall för en avbrottsperiod uppgå till högst 300 procent av din beräknade årliga nätkostnad.

Vi betalar automatiskt ut avbrottsersättningar enligt villkor enligt ovan som regleras på din elräkning.

Du har dock inte rätt till avbrottsersättning om

1. avbrottet beror på din egen försummelse.

2. överföringen av el avbryts för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet och avbrottet inte pågår längre än åtgärden kräver

3. avbrottet är hänförligt till ett fel i nätägarens ledningsnät och felet beror på ett hinder utanför dennes kontroll som nätägare inte skäligen kunde förväntas ha räknat med, och vars följder nätägaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, eller

4. avbrottet är hänförligt till ett fel i ett ledningsnät vars ledningar har en spänning om 220 kilovolt eller mer.