Sluttäckning av deponin

Sluttäckning av deponin

På Övreskog arbetar vi inte enbart med att ta hand om ditt avfall. Sedan några år tillbaka arbetar vi med ett stort och omfattande projekt som innebär att vi ska sluttäcka den gamla deponin. Får vi tillgång till de schaktmassor som krävs för att slutföra arbetet, förväntas sluttäckningen vara klar 2023.

Sluttäckning gör vi för att minska påverkan på den omgivande miljön, men också för att minska lakvattnet.

Läs om vårt arbete

Under hösten 2015 har etapp 1 av 4 på deponin sluttäckts. Denna etapp var på ca 1,4 hektar. Arbetet med sluttäckningen gick mycket bra tack vare det torra vädret och ett intensivt arbete med många maskiner inblandade.

Sluttäckningen består av en fiberduk som materialavskiljande lager och ett avjämningslager. Ovanpå detta lades betonitmatta som tätskikt och över detta lades en dräneringsmatta. Sedan fyllde vi på med jord- och schaktmassor, till att börja med ca 56-60 cm, för att till våren 2016 fylla ytterliggare så att det ligger ett jordlager på 1-1,5 m över tätskicktet.

Denna yta kommer att gräsbesås. I och med detta hindras regnvatten att rinna ner genom den gamla soptippen och vattnet avleds så till yttre diket och vidare ut i naturen istället för att genomgå en reningsprocess på avloppsverket.

Varför sluttäckning?

Sluttäckning gör vi för att minska påverkan på den omgivande miljön, men också för att minska lakvattnet (vatten som kommer fram ur gamla sopor). Sopor som alltså funnits där sedan 1950-talets mitt.

Att sluttäcka deponin kräver mycket arbete och det går åt omfattande mängder jord och stenmaterial i flera olika lager. Det får inte komma in vare sig vatten eller syre i den gamla deponin. Syrefria miljöer binder metaller hårdare till avfallet och minskar risken för läckage av metaller och näringsämnen. Det sista lagret kommer att bestå av ett vegetationsskikt med en grön och fin gräsmatta på toppen.

Får vi tillgång till de schaktmassor som krävs för att slutföra arbetet, förväntas sluttäckningen vara klar 2023.

Kort historik

Från tidigt 1900-tal och framåt till i mitten av 70-talet hade i stort sett varje samhälle en plats man kunde deponera sina sopor på. Där fanns alltifrån gamla bilvrak till plåtburkar. När deponin började bli full eldade man helt enkelt upp en del av avfallet.

Någon tanke på miljöpåverkan fanns inte, men samtidigt ska vi vara medvetna om att användningen av kemikalier och andra farliga ämnen inte var så utbredd.

Deponering av avfall påbörjades på Övreskog i mitten av 50-talet och allteftersom samhället utvecklades och morderniserade ökade också kraven på åtgärder och tillstånd från kommun och myndigheter. 2008 tog vi över verksamheten och arbetet med att sluttäcka deponin startade.

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!